Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

NCC – en naturlig del av Östergötlands expansion

NCC skapar framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation. Som ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsbolag tar NCC även ett helhetsgrepp om de viktiga klimat- och miljöfrågorna. Idag präglas alla projekt som bedrivs inom NCC av smarta energi- och miljöval. Detta gäller inte minst för de storskaliga projekt som NCC har i Östergötland, bl.a. med en ny sträckning av riksväg 50 från Mjölby till Motala, byggnation i samband med landstingets miljardinvestering i Framtidens universitetssjukhus i Linköping samt ett stort antal nya bostadsrätter som byggs med passivhusteknik i centrala Linköping.

Vägar, byggnader och markberedning – NCC är en av de största samhällsbyggarna i Norden. I rollen som ledande i branschen vill NCC driva på omställningen till ett mer hållbart samhälle, och det görs framförallt genom att skapa lösningar som är energieffektiva. Det handlar om allt från resurseffektivt brobygge till energioptimala byggnader.
NCC deltar i många stora samhällsbyggnadsprojekt. Det är därför knappast förvånande att man är en av de drivande aktörerna i utvecklingen av Framtidens universitetssjukhus i Linköping. Landstinget investerar drygt 3,8 miljarder kronor i Framtidens US. Projektet är i särklass länets största byggprojekt och planeras pågå fram till 2018. Byggnationen omfattar både om- och nybyggnationer för att landstinget ska kunna uppfylla de krav som ställs på inom den moderna sjukvården.

Totalentreprenad med funktionskrav
Det händer betydligt mer i Östergötland. Riksväg 50 får en ny sträckning från Mjölby till Motala och NCC utför arbetena i en s.k. totalentreprenad med funktionskrav, vilket innebär att man både projekterar och bygger vägen. Dessutom ska NCC sköta vägen under 20 år efter det att bygget är klart.
Förutom 28 km mötesfri väg omfattar projektet en ca 620 m lång högbro över Motalaviken samt tre planskilda trafikplatser inne i Motala. Den nya vägen genom Motala blir cirka två kilometer kortare än nuvarande genomfart.
– Det blir en betydligt snabbare väg mellan E4:an och Motala, konstaterar Jörgen Hultmark, avdelningschef för Östergötland – Kalmar.
Gamla riksväg 50 har länge varit överbelastad, och säkerheten har inte varit optimal. Förutom de påtagliga fördelarna med ökad säkerhet och bättre framkomlighet undviker man också den negativa påverkan på de känsliga natur- och kulturvärden längs gamla riksväg 50 då den går förbi Alvastra och Vadstena.

NCC utvecklar framtidens bostäder
NCC är en naturlig del av Östergötlands expansion och vill bidra till en hållbar samhällsutveckling. Eftersom byggnader står för ca 40 procent av energianvändningen i samhället och det mesta har med driftsfasen att göra är det högaktuellt att ta fram nya, klimatsmarta byggnadslösningar. Framtidens hus ska vara energisnåla och resurseffektiva i fråga om bl.a. materialåtgång, men samtidigt välisolerade och komfortabla.
Ett initiativ som visar på NCC:s ambition och kunnande är utveckling och uppförande av ett hundratal nya bostadsrätter med passivhusteknik i Linköping samt miljöcertifierade affärslokaler i centrala Linköping.
Ett annat exempel på nytänkande inom bostadsbyggandet är NCC:s byggsystem P303 som är ett nytt sätt att bygga energieffektiva bostäder till fast pris och med kort byggtid.

Framtidsutmaning – miljonprogrammets lägenheter
NCC:s gröna utveckling innebär ett nytt arbetssätt för samtliga enheter inom koncernen.
– Från att ha varit en traditionell byggentreprenör är vi idag också en rådgivande aktör som förmedlar kunskap, kunskap som i sin tur bygger på decennier av erfarenhet från branschen. Vi marknadsför oss som en naturlig samarbetspartner för våra kunder, bl.a. landsting, kommuner och vägbolag och strävar efter att vara med i ett så tidigt skede av projekten som möjligt. Helst redan i utredningsfasen då vi kan föreslå åtgärder som är ekonomiskt och energimässigt effektiva för just det projektet. Vi står helt enkelt för hela kedjan från planering till utförande och därefter sköter vi också själva underhållet, sammanfattar Jörgen Hultmark.
Som exempel på projekt där NCC har en rådgivande roll kan nämnas ramavtal med flera bostadsbolag för bland annat underhåll och modernisering av lägenheter.
I Norrköping samarbetar NCC med det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder i ett strategiskt ramavtal som omfattar konsulthjälp och rådgivning för att utveckla och modernisera bostadsområden med lägenheter från miljonprogrammet.