Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

NCC Folkboende – lösning för vår tid

Den hållbara utvecklingen är beroende av att hela samhällsstrukturen följer med, det gäller inte minst bostadsbranschen där en akut bostadsbrist möter ett förändrat behov gällande typ av bostäder. Dagens familjestruktur ser annorlunda ut, Sverige har exempelvis flest ensamhushåll i hela Europa. NCC Construction har tagit fram ett helt nytt koncept – NCC Folkboende, en unik lösning med skräddarsydda bostäder som passar dagens familjer.

Den nya familjestrukturen ställer höga krav på pris och tillgänglighet, samtidigt ska bostadslösningen hålla hög kvalitet och komfort.
– Att bygga klimatsmart och främja för hållbar utveckling är att hushålla med resurser både vad gäller material, mark och energi, poängterar Per-Arne Falk, avdelningschef NCC Construction i Umeå.

Driver samhällsutvecklingen i Umeå
Sven-Erik Karlsson är kunskapsmotorn i utvecklingen av NCC Folkboende i Umeå. Konceptet bygger på att man använder väl beprövade lösningar och kompetens som redan finns inom NCC.
– Vi har alltid varit en drivande aktör gällande produktion av bostäder här i Umeå, kommenterar Sven-Erik. En kontinuerlig bostadsproduktion under lång tid har medfört att kompetens kunnat bibehållas och utvecklas. NCC har därför en vältrimmad organisation i alla led. NCC i Umeå har under 2000-talet producerat bostäder för mer än en miljard kronor.
NCC Folkboende sprids nu till övriga Sverige där kommuner som Lycksele och Örebro är först ut. I Lycksele samverkar NCC med det kommunala bostadsbolaget och både Sven-Erik och Per-Arne ser det som mycket positivt att en mindre kommun i norra Sverige genom konceptet kunnat förverkliga sina bostadsplaner
– Vi vill gärna knyta fler samarbeten av samma slag som det vi har med Lycksele kommun, tillägger Per-Arne Falk.

Fokus på ”Husets hjärta”
Genom att använda en av NCC utvecklad plattform av tekniska lösningar för bostadshus och standardlösningar sparas både tid och ekonomi. Med en välplanerad byggprocess kan även inköpen göras i ett tidigt skede, på så vis hålls kostnader nere till förmån för både fastighetsägare och hyresgäster.
NCC har en långt utvecklad hållbarhetsprofil som präglar samtliga projekt, från projektering till val av inredningsmaterial.
”Husets hjärta” är ett utmärkande drag för NCC Folkboende. Här har man valt att koncentrera lägenheternas tunga installationer som badrum, kök och installationer till en gemensam punkt, vilket underlättar både ur installations- och underhållssynpunkt. Att behålla fokus på miljö-, energi- och kostnadseffektivitet utgör en av grundpelarna för NCC Folkboende.

Lösning för vår tid
NCC Folkboende bygger på den nya familjebilden och uppförs i form av punkthus från fyra till åtta våningar. Lägenheterna är anpassade för mindre familjers behov och finns i allt från ettor till fyror på 67 m2. Begränsade ytor uppvägs av öppna planlösningar som skapar rymd och ljus. Lägenheterna uppfyller även högt uppsatta krav vad gäller tillgänglighet för funktionshindrade.
NCC Folkboende är en lösning som stämmer väl överens med den moderna byggbranschens strävan efter att aktivt bidra till den hållbara samhällsutvecklingen. Huset är väl genomarbetat även ur energisynpunkt. Med en energiförbrukning på låga 66 kWh/m2 per år räknas NCC Folkboende som lågenergihus.
Huset byggs även i enlighet med NCC:s väletablerade genuina hantverk, man kan sammanfattningsvis säga att väl beprövad byggkonst möter nytänkande i NCC Folkboende – en lösning för vår tid skapad i vår tid.