Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

NCC står för hela värdekedjan – från ax till limpa

Kännetecknande för NCC är helhetserbjudandet, där till synes en och samma leverantör står för hela värdekedjan – från projektering till färdig produkt. Det handlar om allt från markentreprenader till moderna flervåningshus, komplexa infrastrukturprojekt, broar och tunnlar. NCC är en omfattande organisation, där dotterbolag och regionala enheter samverkar för att beställaren ska få en så hög tillgänglighet som möjligt och där det som beställs levereras i rätt tid och med rätt kvalitet.

NCC Roads Sydväst ansvarar för hela sydvästra Sverige, från stadx till stadx2, och har fyra regionala samverkande enheter. Det handlar om krossverksamhet, asfalttillverkning, asfaltutläggning, samt vägservice som i korta drag omfattar drift och underhåll av vägnätet. En annan aktör, NCC Construction ansvarar i sin tur för projektering och konstruktion av nya vägar, omläggningsarbeten och infrastrukturprojekt.

All kunskap under samma paraply
Per Fagergren är avdelningschef för asfaltutläggningen med större delen av Skåne som sitt ansvarsområde. Tillsammans med ca 90 medarbetare tar Per hand om beställda arbeten och ser även över ett funktionsåtagande, framförallt mot Vägverket, där man har i uppdrag att bevaka och underhålla det statliga vägnätet inom ett visst område. NCC Roads har även en egen serviceorganisation som ser till att maskinparken alltid är välutrustad och i gott skick.
– En utav våra främsta styrkor som NCC aktör är helhetsåtagandet. Kunden ser det som en stor fördel att ha en kontakt som sköter hela jobbet – oavsett om det gäller grundarbeten eller färdigställande av större projekt. Vi står även för kvalitet och kompetens, där vi har all kunskap samlad under samma paraply, förklarar Fagergren.

En tredjedel av Skånes kommuner
NCC Roads och enheten för asfaltbeläggning har i huvudsak fyra kundsegment som består av statliga beställare, kommuner, privata aktörer och övriga, där alla möjliga typer av arbeten representeras – från parkeringsplatser till garageuppfarter. Verksamheten är i stort sett igång året om, framförallt mellan april och december. Per Fagergren berättar att man har akut beredskap hela tiden, vid exempelvis vattenskador på vägarna som orsakar driftstopp.
– Idag arbetar vi på uppdrag av elva kommuner i Skåne. Det är en tredjedel av regionens alla kommuner. Vi sköter allt vägunderhåll och står för att de kommunala vägarna ska vara i gott skick.

Motorvägsrekonstruktioner nästa stora projekt
NCC är mycket engagerade i bygget av Citytunneln i Malmö. Här handlar det inte enbart om tunneln, utan även om all kringverksamhet som bl.a. omfattar omläggning av vägnätet, nya stationer och omstruktureringar.
– Här fortsätter vi att färdigställa förbindelserna. Vi har framförallt arbetat med Hylje station och Malmö centralstation.
Ett annat mycket stort projekt som NCC Roads och Fagergrens enhet kommer att arbeta med under en längre period är de omfattande motorvägsrekonstruktioner som påbörjats över hela södra Sverige.
– Det började med Öresundsbron, ett infrastrukturprojekt som i sin tur genererat en markant ökning i belastningen av framförallt det statliga vägnätet. Trafikmängden har ökat dramatiskt de senaste tio åren. Motorvägarna här är framförallt byggda på 50- och 60-talen, de är helt enkelt inte gjorda för den här typen av belastning. Vi är involverade i rekonstruktionen av det gamla motorvägsnätet, och vi ser att det är ett långsiktigt projekt som kommer att pågå i minst tre år till, berättar Fagergren och fortsätter:
– Vi lägger en speciell typ av asfalt som kallas gummiasfalt, då den anses vara mer flexibel. Gummiasfalten spricker inte lika lätt när betongplattorna under rör sig, och det är den här typen av asfalt som kommer att bli allt vanligare framöver.

Maria Lind