Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

NCFF – ett stöd i hälsoarbetet för den svenska skolan

Nationellt Centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF) har sedan 2003 regeringens uppdrag att stödja skolors hälsofrämjande arbete med fokus på ökad fysisk aktivitet, goda matvanor samt barns hälsa och lärande. Genom konferenser, fortbildningar, material och konsultativt stöd bistår NCFF landets skolor med de pedagogiska redskapen, de praktiska tipsen och de goda exemplen för ett lyckat och effektivt arbete kring dessa frågor.

Att trivas och må bra är även en grundförutsättning för förmågan att lära och utvecklas. Skolans uppdrag är därför att skapa hälsofrämjande miljöer där barn och ungdomar får grundläggande kunskap om den egna livsstilens och miljöns betydelse för hälsan.

Stödjer skolorna
NCFF bidrar med stöd till skolor och fritidshem så att de t.ex. kan integrera daglig fysisk aktivitet och utomhuspedagogik i undervisningen. NCFF har därför antagit fyra delmål, där organisationen i korthet ska sprida erfarenheter inom idrott och hälsa samt närliggande områden, stödja och informera om forskning och utveckling, verka för en ökad samverkan mellan andra universitet och högskolor, andra myndigheter, organisationer, kommuner och landsting samt verka för en helhetssyn på sambandet mellan fysisk aktivitet, matvanor och barns lärande. Helheten utgör ett gigantiskt uppdrag, och NCFF tar bl.a. hjälp av olika externa organisationer och myndigheter för att uppfylla målen.

Mer fokus på mat
Utbildningsminister Jan Björklund lär ha sagt att skolmaten ska vara god och näringsrik så att barnen verkligen äter den. Skolmaten är oerhört viktig, framförallt därför att en hungrig elev lär sig sämre. Det är därför en del av skolans uppgift att se till att maten håller bästa tänkbara kvalitet, samtidigt måste skolans läroplan innefatta olika typer av hälsoarbete där eleverna får ta del av viktig information kring kostens betydelse samt aktivt delta i olika fysiska aktiviteter.

Utbildningen kring idrott och hälsa bör kompletteras med främjande för fritidsaktiviteter med idrottslig inriktning, skolan bör även förlägga temadagar med speciell inriktning mot fysisk aktivitet. Utomhuspedagogiken är oerhört viktig, här spelar fritidshemmens verksamhet en stor roll.

Rör hela samhället
Barn och ungdomars fysiska aktivitet är egentligen en fråga som rör hela samhället och alla vuxna. NCFF arbetar med landets samtliga grund- och gymnasieskolor, samt även med fritidshem och fritidspedagoger. Organisationen har en egen styrelse tillsatt av regeringen. Johan Tranquist är kanslichef och kommenterar dagens förutsättningar för NCFF i allmänhet:

– I Sverige är vi i många avseenden långt framme när det gäller barn och ungdomars dagliga fysiska aktivitet, inte minst i skolan. Vi är också ett föredöme för många andra länder med vår reglerade skollunch med generellt hög standard. Däremot skulle det behövas mer satsning på interventionsforskning med fokus på hälsofrämjande åtgärder för barn och unga. Detta är ett område som behöver utvecklas och omsättas till praktisk handling, och jag hoppas och tror, för barnens bästa, att detta är ett område som får mer resurser framöver.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind