Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

NHV – mötesplats för förbättrad folkhälsa

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV, ser god och jämlik folkhälsa som en global utmaning. Med nordiskt perspektiv i en föränderlig värld utbildas experter på sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete. En ny inriktning, Universell Design
visar på nya möjligheter att främja hälsa genom ökad tillgänglighet och delaktighet för alla.

NHV har karaktären av ett litet nordiskt universitet, finansierat av Nordiska ministerrådet och placerat i Göteborg. Hit kommer omkring 500 studenter om året, flertalet från nordiska länder men stora delar av övriga världen finns också representerade.
En studerande vid NHV kan vara yrkesverksam inom hälsosektorn, planeringsansvarig inom offentlig sektor eller t ex arkitekt. Treårig akademisk examen krävs för att söka till kurserna som är några veckor långa.
Forskar-, master och diplomutbildning samt enskilda kurser ger grunden för ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. NHV bidrar till skapandet av hälsofrämjande miljöer och sunda levnadsvillkor och arbetar för jämlik tillgång till hälsovård där medborgarnas möjligheter att välja en hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande livsstil stimuleras.

Skapa samhället för alla
Människans förmåga varierar med ålder och livssituation och samhället bör planeras ur ett livscykelperspektiv.
Ett växande tema vid NHV är Universell Design där man nu erbjuder en diplomutbildning (60 ECTS). En av kurserna i programmet behandlar hur IT-baserad information kan göras tillgänglig och användbar för så många som möjligt. Länk: www.nhv.se/ikt/vt11
– Universell Design är ett förhållningssätt till hur produkter, tjänster och miljöer i det offentliga rummet bör utformas så alla bereda alla möjlighet att bli delaktiga i samhället, säger universitetslektor Evastina Björk.
I förlängningen handlar det om människors rätt att styra sina liv och att ingen ska diskrimineras pga ålder, funktionsförmåga eller etnicitet.
– EU har utarbetat riktlinjer för ” Universal design” att skapa ett tillgängligt samhälle för alla invånare i Europa är en utmaning för alla länder som ingår i den Europeiska Unionen.
De baltiska staterna och Ryssland visar stort intresse för Universell Design och i Östeuropa handlar det om att introducera begreppet och visa hur det kan öka tillgängligheten, förklarar Evastina Björk.
En annan specialinriktning inom våra diplomprogram i folkhälsa är Smittskydd/vårdhygien. NHV:s huvudsakliga forskningsinriktningar är: Läkemedelsanvändning, Global och Internationell hälsa, Psykisk hälsa, Health Promotion, Health Management, Flyktingskap- migration och hälsa. NHV anordnar också internationella möten och konferenser samt är värd för ett antal nätverk.