Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Nordmalings attraktionskraft som boendekommun stärkt tack vare Botniabanan

Nordmaling har bästa tänkbara förutsättningar för både boende och företagsetablering med sitt strategiska läge mitt emellan Umeå och Örnsköldsvik. Tack vare Botniabanan når man från Nordmaling de växande arbetsmarknaderna i både Umeå och Örnsköldsvik på drygt en kvart. Nordmalings framtid som bostadsort ser mycket ljus ut med stora planer kring det framtida byggandet av kustnära boenden av hög kvalitet.

Botniabanan står invigd och klar mellan Umeå och Örnsköldsvik via Nordmaling. – Jag vågar påstå att Nordmaling sannolikt kommer att bli den kommun som kommer att ha mest glädje av Botniabanans utbyggnad, kommenterar Walther Holmgren, styrelseordförande i Nordmalingshus AB. Vi befinner oss mitt i ett mycket kraftfullt tillväxtområde som omfattar över 200 000 invånare. Vi har också unika förutsättningar för vidare tillväxt med två dominerande näringar – dels den starka tjänstesektorn i Umeå och dels en mycket framträdande industriprägel i Örnsköldsvik.
Tillsammans utgör dessa näringar ett differentierat näringsliv med goda tillväxtmöjligheter. Att man tack vare Botniabanan nu når dessa arbetsmarknader på mycket kort tid stärker Nordmalings attraktionskraft som boendekommun.

Framtida byggnation i samspel med naturen
Samhällsbyggnadschef Sune Höglander förklarar att framtida byggnation i Nordmaling ska ske i samspel med bevarandet av viktiga naturområden, områden som i stor utsträckning även är av riksintresse. I stort sett hela kustremsan klassas som strandskyddsområde med speciella bestämmelser för var och hur man får utföra framtida byggnation.
– Eftersom Nordmaling i samband med Botniabanans utbyggnad nu blir ännu mer eftertraktat som boendekommun krävs ett ökat fokus på att ta fram attraktiva tomter och skapa bra förutsättningar för ett utökat bostadsbyggande inom kommunen, understryker Sune Höglander.

Starka arbetsmarknader inom räckhåll
Nordmaling befinner sig mitt i en stor utvecklingsfas där alla inblandade har stora förhoppningar på utfallet. De havsnära områdena som exempelvis omgivningarna kring Järnäsklubb kommer att utvecklas framöver för både fast och fritidsboende.
För att möta det ökande intresset för havsnära boende och samtidigt värna om naturområdena längs Nordmalings kust kommer man att satsa på förtätning av befintlig byggnation och på att ta fram attraktiva strandtomter med respekt för den naturliga strandmiljön. Huvudidén är att bebyggelsen ska smygas in i landskapet och därför har kommunen tagit fram en del riktlinjer avseende husens placering och höjden på fastigheterna, bland annat.
– Vi har en spännande resa framför oss då vi tänker utveckla Nordmaling som en av de främsta boendekommunerna här i norr. För den som väljer att flytta hit erbjuds ett förstklassigt, naturnära boende. Samtidigt har vi två mycket starka arbetsmarknader inom bekvämt räckhåll, säger en nöjd Walther Holmgren som avslutning.