Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Nova står för unik samverkan mellan högskolan och det kringliggande samhället

Nova Högskolecentrum är en viktig länk i den regionala utvecklingen kring Oskarshamn. Med stark akademisk förankring utgör Nova en resurs för näringslivet, som förutom möjligheten att få vara med och bestämma vilka utbildningar som anordnas även får ett unikt tillfälle att nätverka med universitet och högskolor landet över. På näringslivets initiativ och tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har Nova precis tagit fram en utbildning i världsklass för kärnkraftsingenjörer.

Nova Högskolecentrums studenter får ett försprång på arbetsmarknaden. Det är ett djärvt påstående, men Nova kan leva upp till det. Som plattform för utbildning, forskning och affärsutveckling bidrar Nova till regionens utveckling genom att tillhandahålla möjligheter för samverkan.
Den främsta ambitionen är att skapa konkurrenskraft för näringslivet i Oskarshamn och Kalmar län, dels genom kompetensutveckling och dels genom framtagning av nya forskningsresultat. Inom Nova erbjuds allt från högskolekurser och program till yrkeshögskoleutbildningar och skräddarsydda uppdragsutbildningar.
– Vi har samma huvuduppdrag som akademin i stort, nämligen att bedriva utbildning, forskning och stå för tillämpning av kunskaperna, förklarar rektor Bengt Karlsson.
Förutom utbildning och forskning bedriver Nova även affärsutveckling i regionen genom Trinova akademi och företagsutveckling.

Nova bygger på lokala resurser
Nova bygger på lokala resurser och unika förutsättningar med sin närhet till industrin. Novas profilområden är energi och hälsa, och i Oskarshamn har man ett fördelaktigt utgångsläge med kärnkraftsindustrin inpå knuten.
Introduktionen av den nya högskoleutbildningen för kärnkraftsingenjörer är därför en del av den naturliga utvecklingen i regionen. Det råder kompetensbrist inom området, eftersom det tidigare inte funnits någon akademisk utbildning anpassad för just kärnkraftsingenjörer.
Forskare Göran Edsbäcker på KTH har varit med och utvecklat den nya utbildningen. Han kommenterar här Novas roll utifrån samhällets perspektiv:
– Nova representerar en naturlig lösning på dilemmat med att skapa en väl fungerande samverkan mellan högskolan och det omgivande samhället. Nova tar sin utgångspunkt i sitt omgivande samhälles (regionens, kommunens, näringslivets, medborgarnas) behov och förutsättningar som högskolan sedan med hjälp av Nova har att förstå och respektera för att samverkan skall fungera.
Göran menar att vi på detta sätt får en win/win process där båda parter går in i ett ömsesidigt lärande. För högskolans del innebär samverkan att man identifierar reella behov och problem som behöver beforskas, utbildningar som behöver utvecklas och utvecklingsinsatser som behöver genomföras i samverkan med dem eller de som har behov och problem.
– På detta sätt kan högskolan hålla sin forskning och sin utbildning uppdaterad och marknadsanpassad, men får också lära sig att i samverkan med problemägaren implementera och utvärdera sina forsknings- och utbildningsresultat i reala utvecklingsprocesser, förklarar Edsbäcker vidare.

Vidareutveckling av forskningsverksamheten
SKB bedriver forskning inom tekniker för slutförvaring av radioaktivt avfall. Laboratoriet i Oskarshamn är som ett nationellt och internationellt centrum för den här typen av forskning. Nova har till uppgift att öppna upp SKB:s Oskarshamnslaboratorier för annan typ av forskning än den som har att göra med slutförvar, samt att säkerställa att regionen får så kallade “spin-off”-effekter. Arbetet består i att starta nya forskningsprojekt tillsammans med forskare på exempelvis KTH, Linnéuniversitetet och Chalmers.

För samhällets bästa
Bengt Karlsson förklarar att Novas uppdrag i synnerhet handlar om att vara en proaktiv aktör som förenar näringsliv och akademi för samhällets bästa. Kommundirektör Ann-Christine Vösu bekräftar att Nova har bäddat för vidare utveckling inom regionen, framförallt genom att knyta in tunga aktörer för samarbete.
– Nova har byggt upp att starkt nätverk här i regionen, och nu kan vi knyta ihop insatserna från de olika aktörerna. Helheten bidrar helt klart till vår fortsatta tillväxt, och att den här typen av samverkan och högkvalitativa utbildning finns här istället för i någon av landets större städer är unikt, menar Ann-Christine.
Det händer mycket i Oskarshamn. Japanska Hitachi Nuclear Energy har visat ett starkt intresse för kommunen och överväger nu möjligheterna för att etablera en fabrik som tillverkar kärnkraftverk här. Om den potentiella etableringen blir verklighet kommer Oskarshamn att placeras på kartan över våra främsta kärnkraftstekniska centrum globalt sett.