Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Nu blir Preems världsunika Evolution Diesel ännu bättre

För drygt ett år sedan lanserades Preems Evolution Diesel på konsumentmarknaden. Den långt miljöanpassade produkten hade då redan under en period testats och blivit mycket uppmärksammad, bl.a. hos Skanska som tidigt flaggade grönt vid sina byggarbetsplatser. Nu blir en bra produkt ännu bättre med en uppgradering av Evolution Diesel – med en högre inblandning förnybart innehåll uppskattas koldioxidutsläppen kunna reduceras med hela 25 procent. Preem har i dagarna också fått en ny VD samt slutit avtal med Skangass för bygge av LNG-terminal vid Preemraff Lysekil.

Evolution Diesel blev en stor världsnyhet när den introducerades på marknaden för ca 14 månader sedan. Produkten var då i särklass den mest miljöanpassade dieseln som fanns att tillgå i världen och som dessutom passade för alla dieselmotorer utan behov av annan anpassning. Det var bara att tanka och köra. Nu lanserar Preem nämligen det senaste tillskottet i den hållbara familjen med en uppgradering av Evolution Diesel.
– Istället för 22 procent innehåller den nya dieseln 30 procent förnybara råvaror . Det innebär kraftigt reducerade koldioxidutsläpp, från ca 16 procent till hela 25 procent. Liksom den första Evolution Diesel så används tallolja, en restprodukt från skogsbruket. Detta är en del av vår framtidssatsning för att bidra till en hållbar utveckling i global skala. Vårt miljöengagemang sträcker sig längre ändå – vi har nyligen tecknat ett avtal med Skangass för att bygga en terminal för LNG i anslutning till vårt raffinaderi i Lysekil, berättar presschef Thomas Ögren entusiastiskt.

LNG i linje med Preems framtidsvision
Att satsa på LNG ligger helt i linje med Preems framtidsvision. Förutom att produkten medför minskade kostnader för Preemraffs produktion så bidrar LNG också till minskade koldioxidutsläpp från raffinaderiet. Dessutom kan LNG ersätta tjockolja hos Preems kunder och därmed också minska deras miljöpåverkan. Med nya direktiv inom den marina sektorn kommer LNG med största säkerhet att efterfrågas mer inom en snar framtid, inte minst kring Nordsjön och Östersjön, där direktiven som reglererar svavelutsläpp till max 0,1 procent träder i kraft.
– I framtiden kan vi också tänka oss att miljömedvetna aktörer inom transportsektorn kommer att byta till LNG. Flera fartyg byggda för LNG som drivkälla är redan på gång, en utveckling som understryker produktens viktiga framtidsroll, menar Thomas Ögren.

Ny VD driver hållbarhetsfrågorna vidare
Petter Finn Holland axlade positionen som ny VD för Preem lagom till lanseringen av den uppgraderade Evolution Diesel och satsningen på LNG i Lysekil. Holland har sedan början av 80-talet varit verksam inom Exxon Mobil och har under de senaste åren drivit produktionen vid Saudi Aramco/Mobils raffinaderi i Yanbu, Saudiarabien. Tillsammans med sin långvariga erfarenhet från raffinering och varuförsörjning tar Holland med sig ett globalt hållbarhetsperspektiv som stämmer väl överens med Preems ambitioner för framtida utveckling.
– Preems vision, Vi leder omvandlingen mot ett hållbart samhälle, är unik i den här branschen. Den hjälper oss att hitta nya vägar och konkurrensfördelar som har bärkraft in i framtiden. För oss är det mycket viktigt att hitta långsiktiga lösningar i omställningen mot en ökad andel förnybara bränslen. Vi arbetar därför mycket med våra affärsmodeller vilket är en förutsättning för nya miljöinvesteringar, säger Petter Holland.
Enligt Holland är den allra största utmaningen den lågkonjunktur vi genomgår just nu, kombinerat med överkapaciteten bland raffinaderierna i världen. Han avslutar med att sammanfatta Preems framtidsambitioner:
– Vi måste helt enkelt vara duktiga på storskalig och energieffektiv produktion för att möta en allt hårdare konkurrens. Strävan att ständigt förbättra vår verksamhet är ledstjärnan för att även fortsättningsvis vara våra kunders förstahandsval som leverantör. Det är också mycket viktigt att upprätthålla en nära dialog med myndigheter, politiker, miljö- och intresseorganisationer då det skapar förtroende och ett innovativt klimat inför framtidens stora energiutmaning.