Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Nu byggs framtidens resecentrum i Linköping

Resecentrum Mark och Exploatering i Linköping AB – ResMex – är ett kommunalt bolag som har fått i uppdrag att förvärva mark samt planera och genomföra exploateringsåtgärder inom det blivande nya Resecentrumområdet. I planerna ligger också att flytta järnvägsstationen till andra sidan ån och byggstarten beräknas ske 2021.

I november 2006 beslutade Linköpings kommun att starta ett kommunalt bolag som skulle svara för fastighetsförvärv och exploatering inom ett begränsat geografiskt område.
– Tanken var att fastighetsförvärven i det här området skulle kunna ske smidigare eftersom bolaget fick mandat att göra fastighetsförvärv på kommersiella villkor. Dessutom blir det lättare att knyta till sig företag som samarbetspartners. Nu har vi genomfört nästan alla fastighetsförvärv inom det stora området som vi kallar Resecentrumområdet. Vi har inte kommit så långt med exploateringen och det beror på att det saknas statliga beslut, berättar Jörgen Öckinger, VD på ResMex.

Framtidens Resecentrum
Visionen för ResMex är att skapa Framtidens Resecentrum i Linköping och att det ska bli
• en attraktiv knutpunkt och mötesplats för business, shopping, boende och resa
• ett samordnat nav för järnväg, bussar, biltrafik, godstransporter och flyg bara tio minuter från Stora Torget
Företaget ska också medverka till att skapa en ny stadsdel inom Kallerstad vid Framtidens Resecentrum och därefter även omvandla området i närheten av nuvarande järnvägsstationen till ett område med blandad stadsbebyggelse.
– I Linköping ska man nu göra något som man aldrig har gjort i Sverige förut, nämligen skapa ett helt nytt läge för järnvägsstationen. Den kommer att flyttas till andra sidan ån för att det ska bli möjligt att få mer verksamheter i området och dessutom kommer stationen att ligga närmare flygplatsen, berättar Jörgen Öckinger.
ResMex vill lägga järnvägsstationen i ett stadskvarter, eller flera stadskvarter, där människor lätt kan gå från shoppingytorna till resenärsytorna och vice versa. Jörgen Öckinger menar att järnvägsstationen inte är det viktiga utan det är mötesplatsen.
– Vi vill att det ska se ut ungefär som det gör i London eller Göteborg. I och med flytten av stationen kommer den närmare flygplatsen och visionen från flygsidan är att det ska vara enkelt att ta sig från järnvägsstationen till flygplatsen.
Flygplatsen har idag två internationella förbindelser – till Köpenhamn och Amsterdam.

Nya järnvägsspår
I Trafikverkets kapacitetsutredning, som presenterades i februari och överlämnades till statsrådet i slutet på april, visar man på att man bör göra enklare åtgärder på järnvägsnätet i Sverige.
– På en del sträckor fungerar det inte med att bara göra enkla åtgärder som att bygga nya mötesplatser eller fixa lite med signaler. För att öka kapaciteten i järnvägssystemet måste man ta till andra åtgärder och bygga en ny järnväg. Kapacitetsutredningen föreslår att man bygger två nya spår och börjar på sträckan Linköping-Norrköping på väg mot Stockholm, säger Jörgen Öckinger.

Arkitekttävling
Under hösten kommer kommunen att utlysa en internationell arkitekttävling för att få hjälp att utforma Resecentrumområdet. Man vill få förslag på hur broar ska gå över ån, hur vägar ska gå till och från området etc.
– Vi har en översiktsplan som visar hur det kan se ut, men om vi låter duktiga arkitekter få betalt för att tänka åt oss kan vi kanske få nya och bättre förslag, säger Jörgen Öckinger.
Resultatet av arkitekttävlingen kommer att redovisas sommaren 2013.