Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Nufilter optimerar inomhusmiljön och förbättrar människors hälsa

Livscykelkostnaden och filtrets verkningsgrad borde styra valet av luftfilter. Alla miljöer där människor vistas dagligen bör utrustas med högkvalitativa filter för att säkerställa bästa tänkbara möjligheter för en god hälsa och hög driftsäkerhet kombinerat med låg energiförbrukning. Ett luftfilter från Nufilter ger den absolut lägsta totalkostnaden för efterfrågad luftkvalitet enligt flera väldokumenterade studier.

Att se över den verkliga prestandan för installerade luftfilter, inte minst i krävande miljöer som processindustri, mekaniska verkstäder och kontorslandskap, är viktigt för att bibehålla en god luftkvalitet och därmed också främja för människors hälsa.

Nufilter bäst i test
Statens Energimyndighet och Nutek har genomfört två praktiska analyser av filterproblematiken genom att anordna tävlingar mellan de stora filterleverantörerna. Vid båda tillfällena kammade Nufilters produkter hem första pris.
Studierna genomfördes i samarbete med olika näringslivsaktörer och omfattade två vanliga driftsfall där typisk industri- respektive kontorsverksamhet representerades. Filtren bedömdes för sina egenskaper av att anpassa lågt tryckfall (genomsläpplighet) med stor partikelavskiljningsförmåga.
Dessutom ställdes höga krav gällande stabilitet vid montage, filtertätningens konstruktion och tillverkarens åtgärder för att minska den totala miljöbelastningen.

Låg energiförbrukning + optimal prestanda = sant!
Vid de ovan nämnda tävlingstillfällena överträffade filter från Nufilter kraven inom alla kategorier. Och man nöjer sig inte här. Nufilter fortsätter att driva utvecklingen av högkvalitativa filter i nära samverkan med Europas främsta tillverkare.
Nufilter har som målsättning att vara en komplett leverantör av filter och tillbehör. Med ett välutrustat sortiment kan Nufilter tillhandahålla filter för alla miljöer, även mycket krävande sådana som exempelvis laboratoriemiljöer där kraven på luftens renhet är som störst. Nufilter kan även leverera specialbeställda lösningar.
– Kännetecknande för samtliga av våra filter är att de är miljöanpassade så långt som möjligt, poängterar Peter Johansson, VD. Låg energiförbrukning och optimal prestanda ger en lägre totalkostnad, vilket är vår främsta ambition gentemot våra kunder.

Viktigt att hämma skadliga partiklar
Ren luft är ingen självklarhet. Dagligen utsätts vi människor för luftburna föroreningar av olika slag, många partiklar är direkt skadliga för vår hälsa. Att investera i ett pålitligt och högeffektivt luftfilter är därför mer eller mindre en nödvändighet för många företag. Vi vet redan att en god inomhusmiljö ger bättre hälsa över lag, det visar också flera aktuella studier.
En forskargrupp vid Karolinska institutet, ledd av professor Rolf Nybom, arbetar med att kartlägga olika partiklars inverkan på vår hälsa. Man undersöker bl.a. olika luftfilter, och analyserar hur deras verkningsgrad påverkar människors hälsa.
– Fel filter kan leda till en direkt försämring av inomhusmiljön, bl.a. genom att förlänga pollensäsongen med upp till ett år om det vill sig illa. Partiklarna som cirkulerar i inomhusmiljön ger oss en dos av exempelvis pollen hela tiden, och kan så småningom framkalla allergier, förklarar Rolf Nybom.
Teamet undersöker även själva partiklarnas egenskaper, samt hur mycket partiklar som förekommer i olika typer av filter.
– För oss handlar det uteslutande om att installera rätt filter på rätt plats. Vi ser till att åstadkomma just detta, och på så vis kan vi också garantera en mycket låg livscykelkostnad samt hög verkningsgrad, säger Peter Johansson som avslutning.