Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ny institution – en kraftsamling för fysik och astronomi i Uppsala

Institutionen för fysik och astronomi etablerades den 1 januari i år, och är därmed den yngsta institutionen vid Uppsala universitet. Tidigare så har utbildning och forskning inom området bedrivits inom olika institutioner, Uppsala universitet har en lång tradition inom området fysik, men aldrig tidigare har arbetet varit så strategiskt fokuserat som nu.

Genom att samordna fysikens samtliga fokusområden inom en och samma institution höjer man inte enbart kvaliteten på utbildningen, man får även en kraftfull organisation som idag är en eftertraktad samarbetspartner inom näringslivet. Flera av institutionens verksamhetsområden har starka band med det omgivande samhället idag, och forskning inom fysikens olika gränsområden har även traditionellt sett gynnat samhällsutvecklingen i flera avseenden. Bland annat så har man bidragit med viktig kunskap inom globala energisystem, inom kärnfysik, materialvetenskap och kompetens inom mjukröntgen.

Kopplat till den senaste forskningen
Utbildningen som erbjuds vid Institutionen för fysik och astronomi är kopplad till den senaste forskningen inom respektive område. Idag fokuserar institutionen på tio olika forskningsområden: astronomi, kärn- och partikelfysik, tillämpad kärnfysik, teoretisk fysik, globala energisystem, materialteori, material fysik, yt- och gränsskiktsvetenskap, mjukröntgenfysik samt fysikens didaktik.
I Uppsala erbjuds två spår inom fysikutbildningen. Dels har man naturvetarprogrammen med fysikinriktning, och dels erbjuds civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogram. Intressant är att man bl.a. har tagit fram ett helt nytt högskoleingenjörsprogram inom området kärnfysik, och mycket har skett i samarbete med olika aktörer inom lokalt och internationellt näringsliv. Uppsala universitet är över lag kända internationellt som en starkt utvecklande och vetenskapligt förankrad organisation, och idag söker sig studenter från hela världen hit.

Från planetsystem till lärande av fysik
Den astronomiska forskningen i Uppsala spänner över planetsystem, stjärnfysik och universums storskaliga struktur. Inom dessa och angränsande forskningsområden utförs observationell, numerisk och teoretisk forskning samt instrumentutveckling.
Forskningen inom globala energisystem är fokuserad på resursfysik och speciellt på tillgänglighet och produktion av fossila bränslen. Resursanvändning i samhället och socioekonomisk utveckling från ett resursperspektiv ingår också i forskningen.
Inom fysikens didaktik intresserar man sig för frågor som rör undervisningen och lärande av fysik och teknik. Detta kan dels handla om grundforskning, t.ex. att skapa bättre förståelse för studenters uppfattningar om fysik, dels tillämpad forskning, t.ex. utvecklingen av nya laborationsformer.

Tappar studenter när alla får jobb
Forskningen vid Institutionen för fysik och astronomi har en enorm spännvidd, från astronomi till partikelfysik och teoretisk fysik. Samtidigt knyts näringslivet in, bl.a. inom kärnfysiken. Fysikdekan Ulf Danielsson förklarar att den största utmaningen idag är att planlägga ekonomin för kommande år, eftersom institutionens studenter är så pass eftertraktade på marknaden. Många får anställning direkt efter studierna, många som annars skulle gått vidare inom forskningen.
– Vi vill givetvis fortsätta att utveckla våra studenter, och vi ser mycket positivt på att de går vidare inom forskningen. Samtidigt är det oerhört positivt att så stor andel av våra studenter får jobb. Jag tror att den viktigaste delen för oss är bredden, från grundforskning till tillämpning, där vi kan erbjuda utbildningar på alla nivåer inom fysikens alla områden, avslutar Danielsson.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind