Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ny institution kraftsamlar kring nya medier

Hur utformas nya, komplexa informationssystem? Hur kan systemen anpassas för speciella användargrupper och passa in i verksamheten? Hur ska en text utformas så att läsarna tar till sig budskapet? Hur förändrar social medier det sätt på vilket kunskap sprids och tas tillvara? Detta är exempel på frågeställningar som man forskar kring och förmedlar kunskap om vid Institutionen för informatik och media (IM) vid Uppsala universitet.

IM bildades under sommaren 2009. Institutionen ansvarar för de tre ämnena Informationssystem (IS), Människa- datorinteraktion (MDI), samt Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV). Samtliga ämnesområden fanns tidigare, men genom att knyta dessa ämnen närmare till varandra så nås en kraftsamling som på ett bättre sätt speglar dagens samhälle och näringslivets krav.

Bryggan mellan samhällsvetenskap och IT
IS behandlar användning och utveckling av informationssystem. Ämnet är en brygga mellan samhälle och informationsteknik med betoning på användning och utformning av IT-system utifrån människa, organisation och samhälle.
Systemutveckling handlar om utveckling av informationssystem i syfte att stödja olika mänskliga aktiviteter, såväl i arbete som i vardag. Vid IM i Uppsala ligger fokus på modern systemutvecklingsmetodik samt utveckling av e-tjänster och system för innovation och knowledge management.
– IS handlar om att skapa nytta för samhället genom förbättrade system och en ökad förståelse för hur våra informationssystem kan utveckla människor, organisationer och verksamheter, förklarar Mats Edenius, professor och prefekt vid institutionen.

Ny master inom MDI
MDI är ett relativt nytt område där människans användande av datorsystemen är centralt. Systemen ska kunna hantera mycket komplexa frågeställningar och, framförallt, de ska vara användarvänliga. IM erbjuder bl a en ny mastersutbildning inom MDI, där fokus läggs på systemens användbarhet och utformning.

MKV med internationell profil
Medier och kommunikation vid Uppsala universitet har ett brett utbud av kurser med en internationell profil, bl a lärs teorier och metoder ut för att förstå och kunna arbeta inom det globala mediasamhället. Här erbjuds även en master i samhällsvetenskap med inriktning mot MKV. Flera kurser är tvärvetenskapliga och innebär samarbeten med andra institutioner och enheter vid Uppsala universitet. IM har även en av landets mest poplära journalistikutbildningar. Det är ett ettårigt magisterprogram som ger studenterna kunskaper och färdigheter för att möta den nya tidens krav.

Forskning i samverkan
Forskarutbildningen vid IM omfattar allt från sociala medier, systemstöd i innovationsprocesser och spelutveckling till utvecklingsmetodik, informationsinfrastruktur och journalistik. Idag finns ett 15-tal doktorander inom institutionen. Forskningen innefattar ett stort antal projekt där IM samverkar med näringsliv och samhälle.
Open Innovation Framework är ett spännande samverkansprojekt som på internationell nivå undersöker hur IT-system kan stödja produkt- och tjänsteutveckling genom att användarna involveras i själva innovationsprocessen. Institutionen är även aktiv i ett nätverk av forskare med intresse för öppen källkod och dess konsekvenser för såväl utvecklare som brukare av programvara. Därtill finns en forskargrupp som studerar förutsättningarna för och designar lösningar för sjukvård och behandling på nätet.
Här finns också flera doktorander som studerar datorspel, deras användning och utformning samt interaktivt lärande.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind