Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ny kraftansträngning för hållbar utbildning och forskning vid Högskolan på Gotland

Högskolan på Gotland har för avsikt att ligga i framkant när det gäller utveckling av ny teknik och miljöoptimerade lösningar. I samklang med regionala mål utvecklar Högskolan på Gotland nu en särpräglad profil för mångvetenskap där forskning, utbildning samt själva driften av skolan ska genomsyras av fokus på de viktiga hållbarhetsfrågorna. Visionen realiseras nu bl.a. genom att hållbarhetsperspektivet integreras inom samtliga utbildningar oavsett inriktning, nya ämnesöverskridande utbildningar introduceras och nya forskningsprojekt initieras i samma anda.

Gotland som region har länge varit en föregångare för hela Sverige när det gäller fokus på hållbar utveckling, framförallt med tanke på det stora antal vindparker som tidigt etablerades i regionen.

Utvecklar gröna utbildningar
Högskolan på Gotland har under många år bedrivit omfattande utbildningsverksamhet inom just vindkraft, och anses också vara en av landets ledande aktörer inom området. Forskningen inom området expanderar snabbt, bland annat med projekt som rör placeringen av vindkraftverk – inom vindparker och i landskapet. Här samarbetar Högskolan i ett nordiskt konsortium bestående av lärosäten och en rad större energi- och teknikföretag. Högskolan har ett brett utbud av både kurser och program och hösten 2010 startade en helt ny internationell masterutbildning under namnet Wind Power Project Management.
– Den nya utbildningen lockade cirka 30 studenter med hög kompetens från hela världen. Vi har för avsikt att vidareutveckla vårt utbud av gröna utbildningar där vindkraft är en naturlig del. I takt med att forskningen inom vindkraft växer med regionala samarbeten så kan vi också vidareutveckla våra utbildningar här, förklarar prorektor Karin Bengtsson.
Högskolan kan bl.a. bistå med expertis nu när Näsudden höjer kapaciteten på sina vindkraftverk.
– Vi samarbetar med alla som på något sätt är inblandade i våra regionala vindkraftsprojekt, exempelvis privata och offentliga företag, myndigheter och ägare av vindparker. Vi bidrar med utbildning och kunskap för att driva utvecklingen framåt, och deltar även aktivt i arbetsgrupper.

Samlar stort antal aktörer under hållbarhetsparaplyet
Ett annat perspektiv på hållbar utveckling tydliggörs genom forskningsprogrammet ”Spara och bevara”, en titel som också på ett mycket kortfattat vis beskriver projektets inriktning; energieffektivisering i kulturhistorisk värdefull bebyggelse. Projektet är ett av högskolans mer omfattande och involverar ett stort antal aktörer, bl.a. myndigheter, fastighetsägare, teknikföretag och aktörer som exempelvis Svenska Kyrkan.
– Långsiktig hållbar förvaltning av äldre fastighetsbestånd är en nyckelfråga i regionen. Mycket handlar om hur vi kan energieffektivisera gamla hus och kyrkor utan att förstöra deras kulturvärden. Vi har flera stora samarbeten inom programmet där EU, Energimyndigheten och Riksantikvarieämbetet är med och sponsrar forskningen, berättar Karin Bengtsson vidare.
Högskolan är också involverad i projekt som behandlar hållbar utveckling för djur- och växtlivet på Gotland och miljötillståndet i Östersjön. En forskargrupp arbetar med hållbar förvaltning av fiskbestånd och andra är involverade i regionalt samarbete kring Östersjöstrategin. En del projekt sträcker sig dessutom längre än så genom forskare vid Högskolan på Gotland som arbetar i tropikerna med den artrika mangroven och uthållig ekologisk produktion av jätteräkor.

Alla berörs av hållbar utveckling
Med finansiering från SIDA har Högskolan på Gotland etablerat ett Internationellt Centrum för lärande för hållbar utveckling, SWEDESD. Karin berättar att man inom centret samarbetar med utvecklingsländer i framför allt Afrika och Asien genom liknande organisationer i Sydafrika och Indien.
Inom centret erbjuds bl.a. kompetensutveckling för utbildningsanordnare, företag, politiker och myndigheter i ambitionen om att få in hållbar utveckling i alla led.
– Genom centret samlas ett stort antal nationaliteter här på Gotland vilket bidrar till en inspirerande och kreativ miljö. Vi har också en naturlig draghjälp tack vare vårt kulturella arv.
Eftersom alla berörs av hållbar utveckling så har högskolan utvecklat gemensamma kurser inom ämnet för samtliga utbildningsprogram på campus.
– Vidare så görs även punktinsatser som exempelvis den satsning som nu görs i Högskolerestaurangen, där vi ökar andelen närproducerat, ekologiskt och Fairtrade-produkter i restaurangens utbud. Detta är framtiden, och det är så vi vill arbeta framöver, konstaterar Karin Bengtsson avslutningsvis.