Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Ny teknik ska utvecklas närmare sjukvården

I Sverige har vi rönt stora framsteg inom medicinteknisk forskning, men området är fortfarande relativt anonymt för allmänheten. Ett genomgripande problem är också att teknik och nya innovationer utvecklas för långt ifrån sjukvården. Detta vill man på Skolan för teknik och hälsa vid Kungliga tekniska högskolan råda bot på.

Verksamheten vid KTH Teknik och hälsa koncentreras kring det tvärvetenskapliga området mellan teknik och hälsa. KTH Teknik och hälsa erbjuder utbildningar på grund- och avancerad nivå inom medicinsk teknik och relaterade områden, där fokus ligger på att samordna tekniken med den mänskliga faktorn. Att utveckla och applicera ny teknologi för att avhjälpa, mildra eller rentav förhindra skador utgör ambitionen för både utbildnings- och forskningsverksamheten vid KTH Teknik och hälsa.
KTH Teknik och hälsa har idag verksamhet i Flemingsberg och Haninge. Man anordnar även uppdragsutbildningar för offentlig och privat sjukvård och andra aktörer inom bl.a. medicinsk utveckling, innovation och produktion.

Virtuell operation förenklar ingreppet
KTH Teknik och hälsa bedriver ett stort antal samverkansprojekt med olika aktörer inom sjukvården, bl.a. Neurokirurgiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Här har Hans von Holsts forskargrupp utvecklat en ny teknik och metod för att kunna operera patienter med hjälp av ett datoriserat simuleringsprogram innan operationen sker i verkligheten.
– Tack vare ny bildteknik utvecklas nu en simuleringskapacitet som gör det möjligt för kirurgen att förbereda ett komplicerat ingrepp genom att utföra operationen virtuellt och med haptik, eller i mer vardagliga termer kraftåtergivning, berättar Lars-Åke Brodin, Dekan vid KTH Teknik och hälsa.
Den nya tekniken möjliggör återskapande av det ögonblick då skadan inträffat, och ger sjukvårdspersonalen en ökad inblick i vad som måste göras. Metoden förenklar inte bara arbetet för sjukvården, utan innebär en markant ökad patientsäkerhet eftersom man får en komplett kartläggning av hur skadan inträffat samt kan därefter planera det nödvändiga ingreppet.

Från industri till sjukvård
Klyftan mellan sjukvård och teknisk kompetens måste överbryggas. Samhällets kostnader för vård och omsorg har under de senaste 10 åren ökat snabbare än både BNP och lönenivåer.
– Trots att ny teknik utvecklas för att sänka kostnaderna kvarstår problemet eftersom innovationer sker för långt ifrån sjukvården, poängterar Lars-Åke Brodin.
Alla parter är överens om att en förbättrad användning av medicinsk teknik är nödvändig för att få kontroll över kostnaderna, och KTH Teknik och hälsa förespråkar ökade samarbeten mellan ingenjörer och sjukvårdare för att nya relevanta lösningar ska kunna utvecklas nära vården.
– Vi måste integrera spetskompetenser från våra civil- och högskoleingenjörer i vården, säger strateg Björn-Erik Erlandsson vid KTH Teknik och hälsa. Det handlar även om att utveckla patientsäkerheten med hjälp av förbättrade system och metoder som bygger på modern teknik. Sjukvården tyngs idag av för mycket information och onödiga moment som med hjälp av ny teknik kan uteslutas för ett markant förenklat och framförallt förbättrat vårderbjudande.

Individualiserad terapi en framtidsvision
Till framtidsvisionen hör bl.a. introduktion av individualiserad terapi, där riskfaktorer upptäcks tidigt. Många sjukdomar eller skador kan mildras, botas eller förhindras helt genom att de upptäcks i ett tidigt skede. Det handlar även om att involvera individer i sjukvården, så att de söker hjälp tidigare. Här befinner man sig fortfarande i startgroparna, men KTH Teknik och hälsa ser en stor potential för vidare utveckling av området.

Annika Gullberg
Maria Lind