Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Nya krafttag på Mittuniversitetet

Mittuniversitetet gör under 2013 en storsatsning på Nationellt Vintersportcentrum (NVC) vid Institutionen för hälsovetenskap. Institutionen får också ett skarpare fokus på utbildningarna för barnmorskor och sjuksköterskor med ökade samarbeten med sjukvården i regionen. Hälsoperspektivet genomsyrar även kriminologiutbildningen, där man bygger upp en miljö för kriminologistudier med fokus på psykisk hälsa.

Mittuniversitetet antar nya utmaningar och är en värdig konkurrent bland Sveriges främsta universitet och högskolor. Här finns miljöer som inte har några motsvarigheter någon annanstans. Nationellt Vintersportcentrum, NVC, är en av de ledande miljöerna i landet för idrottsbaserad forskning. Mittuniversitetet är också landets enda representant för utveckling av akademiskt förankrad kunskap inom tillämpad kriminologi.

Ledande miljö för idrottsbaserad forskning
NVC har sedan verksamheten knöts till universitetet år 2007 etablerats som en internationellt erkänd forskarmiljö med unika laboratoriemiljöer, framgångsrika forskargrupper och ett nära samarbete med externa partners – både offentliga och privata samt naturligtvis den nationella idrottsrörelsen.
Mittuniversitetet satsar nu tillsammans med bl.a. Svenska skidförbundet och Svenska skidskytteförbundet på att bygga en ännu starkare miljö för idrottsrelaterad forskning i Östersund.
– NVC är en viktig och unik resurs för idrottsrörelsen med aktuell forskning och möjlighet att göra tester i laboratoriemiljö. Vi tog in 60 studenter i höstas, mot tidigare 45. Vi har också fått finansiellt stöd från universitetsledningen för att genomföra ett antal intressanta forskningsprojekt, berättar Lisbeth Kristiansen, prefekt vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Underlättar med simulering
Mittuniversitetet har en framstående utbildning för sjuksköterskor med flera specialistinriktningar, exempelvis mot barn- och akutsjukvård. Stora investeringar har genomförts, bland annat i simuleringsverksamhet, för att underlätta de praktiska momenten i utbildningarna.
– Blivande sjuksköterskor måste genomgå praktisk utbildning under en viss tid, och då under handledning av andra sjuksköterskor, förklarar Lisbeth Kristiansen. Med tanke på hur stor arbetsbelastning som åligger sjuksköterskor så kan handledningen ibland försvåras. Vi har därför satsat mycket på att bygga upp en simuleringsverksamhet, komplett med nya modeller för handledning som sparar tid för sjuksköterskorna. Dessutom integrerar vi helt nya modeller som bygger på peer-learning där studenter handleder varandra.

Utökad samverkan med vården
God samverkan råder med sjukhusen i regionen, universitetet har framförallt tillgång till specialistkompetens från de fyra länssjukhusen i Sundsvall, Östersund, Sollefteå och Örnsköldsvik. Samarbetet stärks nu ytterligare för att trygga framtida kunskapsutbyten.
– Tack vare de fina samarbeten som vi lyckats bygga upp med sjukhusen har vi tryggat de praktikplatser som vi behöver för att kunna bedriva sjuksköterskeutbildningarna samt en ny barnmorskeutbildning som vi startade för drygt ett år sedan efter flera års förberedelser. Att vi nu får bedriva utbildningen här på Mittuniversitetet innebär ett stort kliv framåt för oss. Vi får nu en möjlighet att behålla vetenskaplig kompetens lokalt, det är kunskap som annars tenderar att försvinna till de större orterna.

Kriminologi med fokus på psykisk hälsa
När det gäller kriminologiutbildningen har institutionen antagit ett nytänkande förhållningssätt där man arbetar på individnivå istället för med fågelperspektiv som annars är ganska vanligt.
– Vi fokuserar mycket på förebyggande insatser och utbildningen innehåller därför stora inslag av både kriminologi och psykologi. Det är själva tillämpningen som gör vår forskning och utbildning inom kriminologi unik. Vi avser också stärka kopplingen till psykisk hälsa där man arbetar med att förebygga brott på individnivå, berättar Lisbeth Kristiansen vidare.
Kriminologprogrammet ges vid campus Sundsvall och leder till en akademisk examen i kriminologi. Studenterna får en bra grund för vidare studier inom området och är samtidigt väl förberedda för sin framtida yrkesverksamhet inom det kriminologiska fältet.