Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

Nya ledarskapskurser för yrkesverksamma

Till hösten kommer det att finnas sex nya kortkurser på vardera 2,5 hp i systemvetenskap på Stockholms universitet. De riktar sig till yrkesverksamma som vill vidareutveckla sina kunskaper inom systemvetenskap.

-Vi har lyft ut ”kärnan” ur de längre kurserna, det vi tror är intressant för yrkesverksamma, kanske speciellt för chefer i mellannivå.
Så försöker Harald Kjellin förklara tanken bakom att kurserna startas.

Start hösten 2011
Harald Kellin är professor i data- och systemvetenskap. Han har arbetat fram de här sex nya kurserna, som delvis ska ha en ny pedagogik. Egentligen var tanken att de skulle ges redan vårterminen 2011, men nu är målet att komma igång under hösten. Intresserade studenter måste dock vara på alerten snart, registrering till kurserna ska före 15 april.
– Studenterna kan ta del av föreläsningar och regisserade demonstrationer via Internet, förklarar Harald Kjellin. Även grupparbeten, inlämningsuppgifter och tentamina kan ske den vägen. Men vi kommer parallellt att ha övningar där man utsätts för problem och försöker lösa dessa.
Han jämför med hur det är att lära sig spela ett instrument, man kan teoretiskt lära sig läsa noter och veta hur man ska spela, men ska man sen kunna spela fordras det att man sätter sig ner och övar på själva instrumentet.
-Vi övar kommunikationsteknik, man behöver få respons på sitt agerande. Man kan ha en kunskapsteori och en mental bild av den teorin, men sen måste man kunna presentera ett säljande budskap, ha en bra argumentering för den.

Kommunikationsteknik, kunskapshantering mm
Det vi talar om är alltså sex fristående kurser. Den första är i kommunikationsteknik och tar upp marknadsföring. Den andra handlar om kunskapshantering och kunskapsförmedling. Idag ses kunskapen som den största resursen, hur gör man för att förmedla den inom företaget? Här handlar det om vår förmåga att kommunicera med varandra på ett sådant sätt att kompetensen i hela företaget ökar.
Tredje kursen handlar om maktspel i organisationer. Maktspel kan vara både destruktiva och dynamiska. Ibland förnekar man att de finns, men Harald Kjellin menar att om man istället lär sig att spela maktspelet på ett konstruktivt sätt kan det bli något positivt och utvecklande.
Så finns en kurs som tar upp beslutsfattande.
-De som är chefer är ofta inte mer intelligenta än andra, men de har en blandning av intellektuell, känslomässig och social kompetens som gör att de blir chefer, menar Harald Kjellin. De vågar göra saker, ta risker och har samtidigt strukturerat sina egna liv. De är ansvarstagande och kan ta konflikter och lösa problem. Kursen syftar till att man ska läras sig ta ställning till sig själv, sitt eget liv och sina medmänniskor.

Systemteori och psykologi
Femte kursen handlar om organisationsutveckling och den sjätte om systemtänkande.
-Man måste se helhetsperspektivet, menar Harald Kjellin. Om man har problem på en arbetsplats är det vanligt att man åtgärdar just det, varpå det snart återkommer. Man måste göra en ändring överallt samtidigt. Man måste tänka systematiskt och ha förmågan att se de stora sammanhangen.
-Egentligen är alla de här ledarutvecklingskurserna en blandning av systemteori och psykologi, sammanfattar Harald Kjellin. Mycket går att snabba på med hjälp av datorer, man kan effektivisera metoder men samtidigt måste man få med människorna.