Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Nya medier skapar nya möjligheter

Hur utformas nya, komplexa informationssystem? Hur kan systemen anpassas för speciella användargrupper och passa in i verksamheten? Hur ska en text utformas så att läsarna tar till sig budskapet? Hur förändrar sociala medier det sätt på vilket kunskap sprids och tas tillvara? Detta är exempel på frågeställningar som man forskar kring och förmedlar kunskap om vid Institutionen för informatik och media (IM) vid Uppsala universitet.

Institutionen för informatik och media är en av Uppsala universitets yngsta institutioner, men de ämneskunskaper samt den forskning och utbildning som idag bedrivs inom de tre huvudområdena har funnits mycket längre.
Informationssystem (IS), Människa- datorinteraktion (MDI), samt Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) är institutionens flaggskepp och här ansvarar man för grundutbildning, utbildning på avancerad nivå (mastersprogram) samt forskning.
Utmärkande för IM är att man är starka i gränssnittet mellan de olika fokusområdena, mycket knyts ihop via social informatik, begreppet sociala medier har funnits länge, men man kan nog säga att konceptet föddes på nytt med lanseringen av en global superattraktion vi alla känner igen: Facebook.

Bryggan mellan samhällsvetenskap och IT
Inom ämnet Informationssystem behandlas användning och utveckling av morgondagens system för hämtning, sökning, lagring och generering av information. Ämnet är en brygga mellan samhälle och informationsteknik med betoning på användning och utformning av IT-system utifrån människa, organisation och samhälle.
– Informationssystem handlar om att skapa nytta för samhället genom förbättrade system och en ökad förståelse för hur våra informationssystem kan utveckla människor, organisationer och verksamheter, förklarar Mats Edenius, professor och prefekt vid institutionen.
IM har bl.a. en forskargrupp som fokuserar på öppna innovationers nätverk, där man studerar hur företag och organisationer kan tillgodogöra sig nya idéer genom att öppna kanaler för innovationsflöden.
– Innovationer kan komma utifrån, och det är viktigt att organisationen kan fånga upp idéerna när de kommer. Numera publiceras tankar och idéer på nätet via de sociala medierna, företag och organisationer har mycket att hämta här. De sociala medierna har utvecklats och blivit en av de viktigaste kanalerna för företag att nå ut med sina budskap, konstaterar Mats Edenius.

Ny master och kurser med internationell profil
MDI är ett relativt nytt område där människans användande av datorsystemen är centralt. Systemen ska kunna hantera mycket komplexa frågeställningar och, framförallt, de ska vara användarvänliga. IM erbjuder bl a en ny mastersutbildning inom MDI, där fokus läggs på systemens användbarhet och utformning.
Medier och kommunikation representeras av ett brett utbud av kurser med en internationell profil, bl. a lärs teorier och metoder ut för att förstå och kunna arbeta inom det globala mediesamhället. Här erbjuds även en master i samhällsvetenskap med inriktning mot MKV.
Flera kurser är tvärvetenskapliga och innebär samarbeten med andra institutioner och enheter vid Uppsala universitet. IM har även en av landets mest populära journalistikutbildningar.