Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Nya samarbeten inom byggindustrin banar väg för ökat träbyggande i Kalix

Hållbar utveckling avser tillväxt som inte sker på bekostnad av framtida generationers möjligheter. Byggsektorn står inför stora utmaningar där myndigheter och allmänheten ställer allt högre krav på hållbarhet i fråga om exempelvis materialval, transporter och energi. Intresset för passivhus och senare också plushus växer, liksom nyfikenheten för industriellt träbyggande. Kalix planerar för och hoppas på mer träbyggnation i samband med att kommunen presenterar en reviderad fördjupad översiktsplan.

Det moderna samhället ställer höga krav på komfortabla och trygga bostäder, god infrastruktur och tillgång till välutbyggda kommunikationer. Kalix planerar för nybyggnation och förtätning av stadskärnan där man tar hänsyn till hållbarhet ur flera perspektiv: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
Utifrån helhetsperspektivet ska det hållbara byggandet driva på samhällets utveckling, skapa tillväxt och förse oss med bostäder, rekreationsmöjligheter och miljövänlig infrastruktur. Samtidigt ska det ske med så hög kostnadseffektivitet som möjligt för att vara ekonomiskt och socialt hållbart.
– Visst är det en utmaning, bekräftar planingenjör Anders Ökvist. Vi har dock tagit ett steg i rätt riktning genom att planera för ökad träbyggnation i vår kommun. Vi har tagit fram modeller för hur vi framöver kan bygga enligt vedertagna trästadskoncept som tillämpas i andra framgångsrika kommuner, exempelvis Skellefteå, där man använder prefabricerade modulsystem med färre transporter och bättre miljöprestanda.

Målmedvetna saminvesteringar för tillväxt
Kalix stadskärna kännetecknas av en hel del äldre trähus, ett anrikt bestånd som ska förtätas med varsamhet och samtidigt rustas upp för att klara kommunens högt uppsatta miljömål. All nybyggnation sker med senaste tekniken för att säkerställa låg energikonsumtion. Energieffektivisering i befintlig byggnation är också en del av kommunens hållbara byggnadsstrategi.
För att träbyggandet ska kunna bli en lyckad investering i Kalix måste byggindustrin öppna upp för nya samarbeten. För att åstadkomma större volymer krävs målmedvetna saminvesteringar där även kommunen är med.
– Under framtagningen av översiktsplanen tog vi hjälp av bl.a. Luleå Tekniska Högskola. Det visar på vikten av att vi tänker i banor av samverkan redan från början. Om vi ska kunna attrahera fler att bosätta sig här i Kalix måste vi kunna erbjuda miljövänliga, högklassiga alternativ. Träbyggnation ger bevisligen önskad effekt, därför vill vi satsa mer på det framöver, konstaterar Anders Ökvist.

Kalixstugan expanderar
Kalix är en gammal trästad som under förbudet mot att bygga högt i trä satsade på andra material så som de flesta andra kommuner gjorde. Nu vill man gå tillbaka till sina rötter och återigen satsa stort på träbyggnationen.
Förutom den industriella biten med flerbostadshus satsar man på campingområden med genuina stugor, där den s.k. Kalixstugan testas i prototyp vid en camping nära älven. Kalixstugan är ett omtyckt koncept som är på väg att expandera, även här öppnas en marknad för träbyggnation fast med annan inriktning.