Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Nyamko Sabuni: ”Vi måste höja statusen på våra yrkesutbildningar”

Sverige har länge varit drivande när det gäller utbildning ur ett brett perspektiv. Trenden från de senaste åren visar dock att vi måste bli bättre, framförallt måste vi skapa bättre arbetsmarknadsrelevans och det gäller utbildningar på alla nivåer. Vi står inför en stor utmaning, jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni poängterar att det är av yttersta vikt för Sverige att satsa mer på yrkesrelaterade studier för att vi även i fortsättningen ska vara globalt konkurrenskraftiga rent kompetensmässigt.

Vi vet sedan länge att vi i Sverige genom att satsa på utbildning har främjat för en ökad integrering, mångfald och bättre jämställdhet över lag. En förstärkt vuxenutbildning med tydliga mål ger en bättre ingång i det svenska samhället, samtidigt skapar vi bra grunder för vidareutveckling av människor.
Tanken är också att de som läser vid vuxenutbildningen ska gå vidare till högre studier, allt är relaterat, genom att satsa på grund-, gymnasial- och vuxenutbildning bygger vi upp en stark nationell kompetens.
– En stor utmaning för vuxenutbildningen är att vi har för få yrkesutbildade i Sverige, konstaterar Nyamko Sabuni. Under många år har kommunpolitiker prioriterat att skapa många komvuxplatser, snarare än att titta på vilka utbildningar som har arbetsmarknadsrelevans. Det har inneburit många teoretiska kurser och färre yrkeskurser.
I kombination med att gymnasieskolan på flera håll inte fungerat så väl som väntat, och då framförallt för studerande på yrkesprogrammen, har vi fått för lite fokus på yrkesämnena. Sabuni förklarar vidare att denna prioritering även har lett till att mängder av ungdomar slagits ut.
– Det är hög tid att uppvärdera de praktiska yrkesutbildningarna, konstaterar hon.

Viktigt att ta vara på existerande kompetens
Regeringens syfte med satsningen på yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, Yrkesvux, är kristallklart:
– Vi måste motverka bristen på yrkesutbildade personer och samtidigt se till att de som står längst bort från arbetsmarknaden får en rimlig chans att komma in eller tillbaka.
Några saker som Nyamko Sabuni vill förbättra inom vuxenutbildningen är metoder för att bättre ta till vara de studerandes tidigare kunskap. Här kommenterar hon:
– Idag fungerar det inte tillfredställande. Vuxna människor skall inte behöva sitta av tid i skolbänken i ämnen de redan kan, det är inte värdigt. Vi har inte heller råd att utbilda dubbelt helt i onödan. Validering av kunskaper man fått, i yrkeslivet eller utbildningar i andra länder, måste därför bli en rutinåtgärd.

Yrkesutbildning krävs för bristyrkena
Yrkeshögskolan (YH) är en kraftinsats som för akademin närmare näringslivet. Den traditionella eftergymnasiala utbildningsformen passar inte alla – genom att införa YH har man skapat bättre villkor för en större grupp människor.
– En bra yrkesutbildning är minst lika viktig för Sverige som en akademisk utbildning, konstaterar Nyamko Sabuni. Vi ser nu när ekonomin vänder att fler av bristyrkena är just sådana som kräver yrkesutbildning.
En annan viktig faktor är att alla människor är olika, ungdomar har olika intressen och drömmar och därför måste vi på ett mer tillfredsställande sätt ta tillvara på allas kompetens.
– Vi har återupprättat yrkesprogrammen i gymnasieskolan, fått igång ett fungerande lärlingssystem, startat Yrkeshögskolan och gjort det möjligt för 25 000 personer per år att få en andra chans till en yrkesutbildning via Yrkeslyftet.

Bättre på att ta vara på kvinnors kompetens
För att lyckas i den globaliserade ekonomin måste vi även bli bättre på att ta vara på kvinnors kompetens.
– Vi behöver fler kvinnor som arbetar, som går upp i arbetstid och som driver företag. Och vi behöver mer jämställda löner. Näringslivet måste bli bättre på att tillsätta kvinnor på toppositioner – annars riskerar vi att förlora kompetenta kvinnor till andra länder, säger Nyamko Sabuni.
Grunden för bristande jämställdhet i samhället skapas redan i grundskolan. En förklaring till att kvinnor tjänar mindre, jobbar mindre och är mer sällan företagare kan kopplas till vilka yrkesval man gör, och grunden till dessa val skapas tidigt i livet. Därför är det oerhört viktigt att integrera jämställdhetsfokus även i skolpolitiken.
– Vi jobbar metodiskt med dessa frågor. Det handlar också om att uppmuntra till ett jämnare uttag av föräldraledigheten genom jämställdhetsbonus och minska familjernas belastning genom rut-avdraget.

Staten som föredöme för näringslivet
Alliansregeringen satsar hundra miljoner årligen på att främja kvinnors företagande. Staten ska vara ett föredöme för näringslivet och vi har jobbat målmedvetet och framgångsrikt för att uppnå jämnare föredelning av chefer i myndigheter och statliga bolag.
– Jag vill åstadkomma en bestående förändring, så att kvinnor och män har lika förutsättningar att utvecklas på sina jobb eller göra karriär, säger Nyamko Sabuni avslutningsvis.