Tor 30 jun / År 40 / Nr 3 2022

Patientens egen upplevelse är viktigast

Se patienten som en medmänniska – det är tanken bakom det nystartade, Centrum för personcentrerad vård vid långvariga sjukdomstillstånd, Göteborgs universitet (GPCC). Sjukvården har värdefull specialkompetens men det är patienten själv som vet hur det är att vara sjuk. GPCC bildades den 1 januari 2010 och invigdes 8 februari 2010 av socialminister Göran Hägglund. Syftet var att etablera ett forskningscentrum för personcentrerad vård vid långvariga sjukdomstillstånd. Inom GPCC representeras forskare från nästan alla fakulteter inom Göteborg universitet och från samtliga institutioner vid Sahlgrenska akademin. GPCC har etablerats med stöd av regeringens strategiska satsning på vårdforskning.
GPCC är ett nationellt ”center of excellence” inom vårdforskning och personcentrerad vård. Centrumet är unikt genom att involvera nyttiggörande redan från start, vilket innebär att forskningsprojekten redan från början planerar hur resultaten kan omsättas i praktisk verksamhet. GPCC skapar förutsättningar för en god vård och sätter personen i fokus. Centrumet är ledande inom vårdforskning och bidrar till en evidensbaserad och hållbar förändring av vården. Inom centrumet är cirka 100 forskare och lärare engagerade.

GPCC: s vision är ”Hållbar hälsa genom hållbar vård: Att förebygga och minska lidande samt stärka vårdens effektivitet genom personcentrerad vård”. Uppdraget handlar om att leda, samordna och utveckla forskargrupperna och lärarna inom GPCC. Målet är att centrumet ska vara internationellt ledande inom patientnära forskning vid kroniska sjukdomstillstånd. GPCC vill också utveckla en struktur och ett innehåll för utbildning, där grundtanken är att utbildning och forskning ska samverka. Som exempel kan nämnas att resultat som uppnås genom forskning kommer att användas i utbildningsprogram på alla nivåer och studenter från olika utbildningsprogram kommer att få erbjudande om att ingå i vissa forskningsprojekt inom GPCC.

Personcentrerad vård
Personcentrerad vård sätter personen och inte sjukdomen i centrum. Personens upplevelse av sin sjukdom är centralt. Syftet är att göra vården och behandlingen mer personlig, sett ur den enskilda patientens perspektiv. För att möjliggöra detta krävs kunskap om personens bakgrund och prioriteringar. Personcentrerad vård innebär ett skapa en relation med patienten, att se helheten kring en patients hela livssituation, som hemförhållanden och sociala nätverk. Patienten ska i samråd med vårdgivaren planera och besluta hur den individuella vården ska se ut. En förutsättning för att lyckas är att patienten själv tar ansvar för sin hälsa.

– Hos cirka femtio procent av de som söker vård för till exempel andfåddhet, trötthet eller smärta, kan prover inte ange någon specifik sjukdom eller tillstånd som förklarar symtomet. Men ändå mår patienten inte bra. Därför är det dags att lyssna på patienternas berättelser. Vi har visat att patientens egen bedömning av symtom som till exempel andfåddhet, också när en rad andra objektiva faktorer vägs in, kan predicera död upp till fem år säger Inger Ekman, professor i omvårdnad och centrumansvarig för GPCC. Hon har all anledning att vara stolt. Hennes ansökan om vårdforskning fick betyget ”outstanding” av Vetenskapsrådets internationella bedömningsgrupp. Inger Ekman lyckades visa att klinisk forskning vid Göteborgs universitet kan ge svar på hur god vård kan praktiseras. – Medan vården i dag är fragmenterad vill vi skapa kunskap om hur vården ska planeras utifrån patienten och hans/hennes upplevelser säger Inger Ekman. Personalen måste lära sig att lyssna och förstå hur personen själv ser på sin situation och sina möjligheter. Behandlingstiden kan halveras om personalen tar sig tid att undersöka vilken hemsituation och vilka önskemål patienten har och integrerar detta med medicinsk evidens. När personal och patient är överens fungerar vården mycket bättre.

Patient och vård kan mötas
GPCC är indelad i tre forsknings- och utbildningsdomäner: symtom och tecken, hälso- och sjukvårdsorganisationen samt lärande och informatik. Det är viktigt att metodutveckling och forskning säkerställs. – Modern teknik ger helt andra möjligheter att skapa miljöer där patient och vård kan mötas, påpekar Roger Säljö, professor i pedagogik och ledamot av centrumets styrkommitté. Patienten har rätt att förstå varför den ena behandlingen är bättre än den andra. Den som förstår stimuleras till att vara aktiv och ta ansvar för sin egen hälsa.

Forskningsprojekten berör både sjukhus, primärvården och kommunen. Inger Ekman betonar att resultaten verkligen ska komma allmänheten till godo.
– God vård behöver inte enbart vara det läkaren eller sjuksköterskan rekommenderar. Patienten kanske har en helt annan uppfattning. Vi måste lära oss att bli ödmjuka och sluta se patienten som enbart en kropp som skall behandlas. Istället handlar det om en tänkande och kännande människa.