Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

Pedagogik och lärande bygger barn och ungdomars framtid

Institutionen för pedagogik och lärande har en stor del av utbildningsuppdraget för lärarutbildningen vid Luleå tekniska högskola. Kompetensen är bred och man riktar sig även till andra grupper i samhället än lärare, t ex som exempelvis vårdgivare och omsorgspersonal för kompetensutveckling och uppdragsutbildning.

Institutionen har ca 40 anställda indelade i tre styrkeområden. Utbildningsvetenskap med inriktning mot: Mångfald, C-learning och Verksamhets- och professionsutveckling.
Institutionen medverkar i utbildningen av lärare inom för- och grundskolan, fritidshem, vuxenutbildning och man erbjuder även yrkeslärarutbildning på campus. Ett stort inslag är även fristående kurser och vissa utbildningar finns enbart på distans.
Vid institutionen finns även ett masterprogram i utbildningsvetenskap som vänder sig till lärare, skolledare och andra yrkesgrupper inom utbildning och pedagogisk verksamhet.

Forskarskolan – Lärande i praxis
För drygt ett år sedan startades Forskarskolan – Lärande i praxis som ett samarbetsprojekt mellan Norrbottens kommuner och universitetet.
– En utav de viktigaste uppgifterna för Forskarskolan är att utveckla forskning i anslutning till lärarprofessionen, förklarar Lena Lundberg Vesterlund, prefekt för Institutionen för pedagogik och lärande. Teknik och lärande, villkor för lärande samt lärande och hållbar utveckling hör till huvudområdena för forskningen som berör oss, ytterligare två områden finns (Matematik och lärande, Svenska med didaktisk inriktning) som väver in andra institutioner.

Mer än lärarutbildning
Det breda kursutbudet riktar sig inte enbart till blivande lärare, utan en stor del kan även tillämpas av andra som arbetar med människor, som exempelvis vårdpersonal, handledare och tjänstemän från bl.a. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
– Flera offentliga verksamheter anlitar oss för uppdragsutbildningar där mycket handlar om att utveckla färdigheter som underlättar kommunikation mellan människor, säger Lundberg Vesterlund.

Uppdragsutbildningar i stort och smått
I Norrbotten har fyra kommuner gått samman för att bilda en gemensam satsning på kompetensutveckling. Det nätbaserade lärandet är ett framstående inslag i samarbetet med tanke på Luleå universitets stora upptagningsområde.
– Denna gemensamma satsning omfattar kommunens anställda och vi vidareutbildar t ex olika personalkategorier som barnskötare och förskollärare inom uppdraget, berättar Susanne Westman, doktorand.
En annan stor utmaning består av ett omfattande uppdrag från Skolverket där Institutionen för pedagogik och lärande utbildar yrkesverksamma lärare från olika delar av landet. Siv Ögren ansvarar för ett av projekten och kommenterar:
– För närvarande ansvarar institutionen för utbildning av personal inom skolväsendet på Gotland. Kursen ska främja skolans arbete mot mobbing, likabehandling och diskrimineringsfrågor.
Åsa Gardelli ansvarar för ett annat projekt där goda kontakter med skolverksamheterna i Norrbottens och Västerbottens kommuner har resulterat i att vi under senare år har haft ett flertal uppdragsutbildningssatsningar inom det specialpedagogiska området, exempelvis en kompetensutvecklingssatsning om det vidgade text- och språkbegreppet för 120 lärare från Norr- och Västerbotten inklusive Sameskolan, om ”Barns språk-, läs- och skrivutveckling”. Satsningen vid LTU, som benämndes ”Språkrymden”, med profilen ”estetiska lärprocesser, specialpedagogik och IKT”, har utvecklats till ett forskningsprojekt rörande pedagogers kompetensutveckling inom det vidgade text- och språkbegreppet.”

Äventyrspedagogik – unikt inslag
Äventyrspedagogik är en annorlunda form av pedagogisk verksamhet med inspirerande, kreativa inlärningsmetoder. Här analyseras olika metoder för att skapa ett spännande lärande som främjar kunskapsutbytet och ser till de behov som dagens barn och unga har.
Sven-Gunnar Furmark vidareutvecklar konceptet som nu sprids till resten av Sverige via ett antal folkhögskolor. Inom äventyrspedagogiken fokuserar man på upplevelsebaserat lärande och en hel del utomhuspedagogik samt hälsofrämjande aktiviteter, bland annat.

Fritidsvetenskap – bara i Luleå
Ett annat område som är unikt för Luleå tekniska universitet är fritidsvetenskap. Området omfattar barn upp till 12 år, och utbildningen vänder sig till personal på fritidsgårdar, aktivitetshus och andra inom kultur och fritidssegmentet. Kurserna är helt nätbaserade och har deltagare från hela landet.

Meningsfull aktivitet främjar utveckling
Forskning inom pedagogik och lärande omfattar förutom Forskarskolans verksamhet även speciella inslag som exempelvis psykosocial hälsa och välmående bland barn och unga i skolan, kulturella aspekter av lärande bland barn i urbefolkningar (samer och aboriginals), funktionsnedsättning och lärande, ny teknik för lärande samt kommunala mål för fritidsverksamhet.
– Hittills har vi undersökt tio kommuner i Sverige och kartlagt målen de har för fritidsverksamheten, säger Lisbeth Lindström, lektor i pedagogik. Att en meningsfull och utvecklad fritidsverksamhet bidrar till ungas utveckling och främjar inlärning står klart.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind