Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Pedagogiska institutionen starkt involverad i olika samhällsuppdrag

Pedagogik är en bred disciplin som berör alla kunskapsområden som involverar kontakt med människor, från medicin, hälsa och idrott till samhällsorienterade områden som polis och andra myndigheter. Pedagogiska institutionen har således en nyckelroll i utvecklingen av ett stort antal program vid Umeå universitet där läkar-, polis- och lärarutbildningen är några exempel. Inom institutionen finns en stark sammanhållning mellan undervisning, forskning och samverkan med externa intressenter i olika samhällsuppdrag.

Pedagogisk kunskap är relevant inom de flesta samhällsområden där man på ett eller annat sätt har med andra människor att göra. Förutom möjligheten till bildning i ett ämne som i sig är spännande är kunskaperna användbara i sammanhang där kompetensutveckling, förändring, kommunikation och samarbete är viktigt.

Nätbaserade kurser ger utökade möjligheter
För att nå ut till en större målgrupp ges många kurser inom Pedagogiska institutionen på distans, man bedriver också en hel del forskning inom området nätbaserat lärande. Förutom de nätbaserade kurser som erbjuds inom de olika programmen som kopplas till institutionen erbjuder man också webbaserade uppdragsutbildningar.
– Vi har bl.a. nätkurser anpassade för chefer inom Polismyndigheten, berättar Jörgen From, biträdande prefekt. Tack vare ett långsiktigt tänkande kring nätbaserade läroplattformar har vi lyckats bygga upp en utbildningsmiljö som möter de höga krav på säkerhet och sekretess som uppdragsgivaren, i det här fallet Rikspolisstyrelsen, kräver. Det är vi mycket stolta över.
Även inom läkarutbildningen finns det nätbaserade alternativ. Den främsta ambitionen är att alla läkarstudenter ska få samma utbildning oavsett var i landet de befinner sig. Pedagogiska institutionen har byggt upp ett system för nätbaserade kurser inom läkarprogrammet, läkarstudenter tar samtidigt också del av kurser inom ämnet pedagogik vid institutionen.

Akademi och näringsliv i samverkan
Pedagogiska institutionen samverkar med kommuner och landsting över hela Sverige, antingen direkt eller via Regionalt utvecklingscentrum (RUC), i syfte att fortbilda lärare och specialpedagoger.
– Inom ett av uppdragen levererar vi handledarutbildningar för skolor, organisationer och företag som ska ta emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning (VFU), berättar prefekt Katarina Norberg. Det är viktigt att handledarna är medvetna om sin roll för att samarbetet med akademin ska fungera, vi bidrar också med insikt i akademins verksamhet.
Handledarutbildningen är ett exempel på hur man kan föra akademin närmare näringslivet, något som för övrigt är en central del av hela Umeå universitets strategiska utvecklingsplan.

Idrottsverksamhet centralt i Umeå
Idrottsverksamhet prioriteras vid Umeå universitet, för att stärka området har all idrottsrelaterad utbildning och forskning samordnats i Umeå centrum för idrottsvetenskap (UCIV). Pedagogiska institutionen samverkar med UCIV i olika projekt, bl.a. i ett nationellt initiativ där man följer olika idrottsförbunds utveckling.
– Regeringen har tilldelat Riksidrottsförbundet ett extra anslag om två miljarder kronor under en fyraårsperiod för att utveckla barn- och ungdomsidrotten i Sverige. Tillsammans med fem andra lärosäten följer vi upp investeringen vid de olika idrottsförbunden för att se vilka effekter det extra anslaget fått, sammanfattar biträdande prefekt Staffan Karp.
Vid institutionen bedrivs även ett stort antal forskningsprojekt inom idrottspedagogik med tydlig tillämpning.