Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Pengar att tjäna på energiåtgärder för Dalarnas näringsliv

Dalarna har av regeringen utsetts till Pilotlän för grön utveckling där klimat- och energiomställning utgör en viktig del i strävan mot en hållbar samhällsutveckling. Det finns ett stort behov av att öka takten i energiomställningen och energieffektivisering i företag är ett viktigt område. Länsstyrelsen driver därför projektet Energismarta företag.

Det visar sig att det ofta är möjligt att spara mellan 20 – 30 procent av den totala energikostnaden för företagen. Det finns dessutom väldigt lyckade exempel där man lyckats spara upp till 50 procent, vilket kan ses som en ren vinst att investera i ytterligare utveckling av kärnverksamheten.
– För att kunna nå full potential har vi anlitat 15 av de främsta energikonsulterna som ska arbeta med varsitt område i Dalarna, berättar projektledare Marit Ragnarsson. På projektets bekostnad ska konsulterna besöka ca 300 industriföretag där även mindre aktörer finns med i målgruppen. Konsulterna ska ge starthjälp genom att sätta sig in i företagets energisituation och informera om företagets möjligheter. Det viktigaste är att börja med en energikartläggning där besparingsmöjligheter listas.

Viktigt att nå ledningen
Marit understryker att det oftast handlar om enkla åtgärder som kan generera stora besparingar.
– Dessvärre vet vi av erfarenhet att energibesparingar inte hör till de mest prioriterade områdena i företag idag, trots vinsterna. Därför är det viktigt att nå upp till ledningsnivå. Mycket handlar också om kunskap och vanor. Konsulterna ska tillföra kunskap och utbilda företagen i hur man kan spara energi och påvisa vilka vinster som finns.
De utvalda konsulterna kommer att börja besöka företagen i september i år och projektets första etapp pågår fram till sommaren 2012. Därefter görs en uppföljning för att utvärdera effekten av satsningen.
– Eftersom vi är utsedda till pilotlän för grön utveckling har vi också ett krav på oss att sprida lyckade koncept till resten av Sverige. Vi testar olika åtgärder här först, och det som faller väl ut kommer vi att kommunicera till andra län, poängterar Marit Ragnarsson.

Miljömedvetet alternativ en ren konkurrensfördel
Länsstyrelsen har för avsikt att stödja lokala företag i energiomställningen av fler anledningar än konkreta besparingar av kapital och miljö. Tack vare stora besparingar kan företagen som tidigare nämnt investera i att utveckla sina kärnverksamheter istället för att tyngas av höga elräkningar. Dalarna som region blir då mer konkurrenskraftig med stärkta företag som ligger i framkant med senaste teknologin och kompetensen.
– Med en minskad miljöbelastning kan företagen också locka till sig kunder som värdesätter gröna ambitioner. Att vara ett miljömedvetet alternativ innebär idag en ren konkurrensfördel, konstaterar Mikael Selander, näringslivschef på länsstyrelsen.

Enkla medel kan göra stor skillnad
Som en särskild satsning inom ramarna för grön utveckling leder Anna Lindström ett projekt som fokuserar på energibesparingar för skidanläggningar, Green 2020.
– Efter lyckosamma resultat med det föregående näringsinriktade projektet Green går vi nu vidare med nästa steg då vi ansöker om att få starta upp Green 2020. Vi bestämmer själva inriktningen på projektet, men insatserna kommer att styras efter vilka behov som finns vid varje enskild anläggning. Det viktigaste är att vi kan leverera lösningar på konkreta problem där vinsterna tydliggörs tidigt, förklarar Anna Lindström.
Åtgärder kan presenteras i form av alternativa uppvärmningsmetoder eller uppgradering av utrustning såsom nya och mer effektiva snökanoner, men det kan också handla om mycket enkla åtgärder som exempelvis att stänga av de delar av anläggningen som inte används dygnet runt. Liksom för Energismarta företag handlar det framförallt om kunskap och insikt i hur man kan göra stor skillnad med relativt enkla medel.