Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

PPI sätter människan i centrum

Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap (PPI) bildades i samband med starten av Linnéuniversitetet och är en sammanslagning av olika enheter inom Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. Idrott/idrottspedagogik, idrottsvetenskap, pedagogik/arbetslivspedagogik, behandlings- och specialpedagogik och psykologi är institutionens ämnesområden.

– Vi känner att vår nya institution har stora utvecklingsmöjligheter i vår kombination av ämnen. Idrotten och pedagogiken har sedan länge arbetat nära samman och har ett väl utvecklat samarbete, inte minst inom lärarutbildningen. Genom att ämnet psykologi nu finns på samma institution så skapas nya möjligheter och nya perspektiv, säger prefekt Ingeborg Moqvist Lindberg, och fortsätter:
– Psykologi och pedagogik ligger inom samma samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga fält men de delvis skilda perspektiven kommer att utveckla våra utbildningar. Vi baserar vår utbildning på aktuell forskning och kommer att lägga stor vikt vid att forskningen kopplas till praktisk verklighet i pedagogisk praktik.

Pedagogik mer än skola
Pedagogiken är en viktig del av universitetets lärarutbildning och ger delar av det allmänna utbildningsområde alla blivande lärare läser. Ämnet ger också inriktningar mot förskola och fritidshem och driver specialpedagog- och speciallärarutbildningen. Pedagogiken blir helt enkelt särskilt tydlig när man diskuterar skola och lärarutbildning och olika uppfattningar om barn och uppfostran, men pedagogik är mer än skola.
Bland annat ger PPI ett unikt treårigt program med inriktning mot ungdoms- och missbruksvård där grunden är behandlingspedagogik. Med vetenskaplig grund i pedagogisk, psykologisk och samhällsvetenskaplig teori ger arbetslivspedagogiken kurser i ledarskaps- och organisationsutveckling. Hur människor leder, lär, utvecklas och kommunicerar i en organisation och vilka konsekvenser det får för verksamheten.

Psykologi – gynnar hela regionen
Psykologi utgör ett brett område med stora möjligheter, från idrottspsykologi till klinisk psykologi. Linnéuniversitetet erbjuder idag grund- och mastersutbildningar inom området psykologi, och man förbereder för en forskarutbildning i ämnet, förhoppningsvis med start redan under hösten.
Tillsammans med kommuner och landsting planeras även ett specialutformat Psykologprogram för utbildning av legitimerade psykologer i Linnéuniversitetets regi Ett sådant program skulle trygga stora delar av det framtida behovet av psykologisk kompetens i regionen. Efter att Högskoleverket sagt sitt beräknas utbildningen starta hösten 2011.

Idrotten skapar grunden för framtidsyrken
Idrottsvetenskap omfattar program och kurser på alla nivåer. Inom idrottsvetenskapen bedrivs forskning över hela landet genom bl.a. Riksidrottsgymnasiet. Man undersöker bl.a. ungdomars val på gymnasienivå, och i vilka miljöer talanger utvecklas.
– En mycket omfattande undersökning vi gjort över flera år omfattar den nordiska coachens speciella drag. Vi har idag ett enormt dataunderlag som även skulle kunna användas för att göra paralleller med näringslivet. Näringslivet kan lära mycket från idrottens ledare och vice versa, menar Carl-Axel Hageskog, som tagit fram programmet Coaching och Sport Management vid Växjö universitet och som nu ansvarar för stora delar av den idrottsvetenskapliga avdelningen vid Linnéuniversitetet.

Att förmedla/överföra tyst kunskap eller yrkeskunnande hör till ett nytt projekt inom idrottsvetenskapen. Begreppet har etablerats av professor Bo Göranzon, KTH, men numera också gästprofessor på Linnéuniversitetet. Detta forskningsområde om yrkeskunnande är nu ett av Linnéuniversitetets nya, spännande profilområden.

Forskning och samverkan
PPI har också en omfattande regional samverkan genom utvecklingsprojekt på skolor och företag, studenterna får tidigt ta del av skolans verklighet. Institutionen driver också samverkansprojekt och ger uppdragsutbildningar i nära samarbete, främst med kommuner och landsting och olika delar av idrottsrörelsen. En större satsning om förbättrings- och förändringsledarskap inom hälso- och sjukvården pågår sedan några år.
– På institutionen bedriver vi forskning om pedagogik och barndom, om utbildning och skola, special-, behandlings- och värdepedagogik, läs- och skrivutveckling, arbetslivets pedagogik och högskolepedagogik. Allt sker i nära samarbete med de verksamheter vi bedriver, rundar informatör Annika Axelsson av.