Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Processum – 10 år och 100 projekt inom bioraffinaderi

Processum fyller i år tio år och har sedan 2005 i ett kluster med deltagare från företag, universitet och samhälle jobbat med att främja bioraffinaderiutvecklingen på bred front. Processum är sedan år 2008 värd för Vinnovas Vinnväxtinitiativ Framtidens Bioraffinaderi inom vilket drygt 40 medlemmar och intressenter samverkar.

Hur ser då Clas Engström, VD Processum Biorefinery Initiative, på gångna och kommande år?

– Forskningen har varit framgångsrik och vi har passerat vårt 100:e FoU-rådsprojekt. Vårt utvecklingsarbete har bidragit till ett tiotal nya processer, ett trettiotal nya produkter och prototyper, samt drygt 30 patentansökningar. Vi har också tillsammans med våra medlemsföretag och de universitet vi samverkar med etablerat en växande kreativ forskningsmiljö längs norrlandskusten inom bioraffinaderiområdet. Under 2012 färdigställde vi elva pilotutrustningar för att skala upp den mest lovande forskningen och kunna nå kommersiell skala inom kort.

– En annan viktig roll som Framtidens Bioraffinaderi spelat tillsammans med företagen i
klustret, exempelvis Domsjö Fabriker, BioEndev och SEKAB, har varit att visa att bioraffinaderiet är ett reellt alternativ till den konventionella fabriken inom skogsindustrin. Numer är bioraffinaderi ett ord på allas läppar och FoU-aktiviteten
är hög, både hos våra medlemsföretag och i hela skogsindustrin. Här tror jag att vi genom vårt arbete och exemplets makt skyndat på utvecklingen nationellt.

Långsiktiga spelregler krävs
– Vilka utmaningar står vi då inför? Uppskalning till full skala har visat sig svårare än förväntat inom hela industrin. Tekniskt ser det lovande ut men den långsiktiga efterfrågan och betalningsviljan för gröna lösningar har inte kunnat motivera investeringar. Långsiktiga spelregler i form av kvotplikt på biodrivmedel eller någon form av långsiktiga skattelättnader på gröna lösningar behövs nu!

– De politiska målen kring ett fossilfritt samhälle finns både i Sverige och i Europa, men än så länge har inte våra politiker skapat fungerande verktyg för att vi skall kunna nå dit. Nästa steg för både Processum och bioraffinaderiområdet handlar om fullskaleanläggningar. Ett gemensamt handslag mellan industrin och staten behövs. I Kina, Brasilien och USA skakas det redan hand, frågan är vad Sverige och Europa vill? Det här tror jag är branschens största utmaning när det gäller att få de storskaliga lösningarna på plats som kan göra skillnad, både industripolitiskt och för klimatet, slutar Clas Engström.