Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

Processum – framtidens bioraffinaderi baseras på skogsråvara

Cleantechföretaget Processum bygger på klustersamverkan där privata företag, offentlig verksamhet samt akademi i både Örnsköldsvik och Umeå är med och skapar förutsättningar för en hållbar utveckling. Inom Processum förenas kunskap från processteknik, processkemi och processtyrning som finns hos företagen i regionen med forskningsresultat från akademin. Klustrets uppgift är att skapa nya värden med skog som råvara tillsammans med företagen längs norrlandskusten, exempelvis genom att utveckla nya gröna kemikalier och biodrivmedel.

Allt som kan framställas med fossila resurser kan också produceras med råvaror från skogen. Det handlar bl.a. om att skapa nya material baserade på förnyelsebar skogsråvara där allt från drivmedel, energi, textiler och plast är möjliga produkter, men även läkemedel och kemiska preparat har utvecklats med träråvara som bas.

Utvecklar teknik för att få ut mer av skogen
Processum har idag 21 medlemsföretag och driver samarbeten med kommunerna i Örnsköldsvik och Umeå, och universiteten i Umeå och Luleå. Även Mittuniversitetet har varit med och utvecklat koncept för vissa projekt inom Processum.
– Vår verksamhet grundas på att det går att göra mycket mer av skogsråvaran än vad vi gör idag, poängterar Clas Engström, VD för Processum. Tillsammans utvecklar vi tekniker för att ta vara på mer av skogen, effektivisera processerna för att bl.a. använda alla molekyler i stocken samt ta vara på sådant som tidigare ansetts ha ett lägre värde – som exempelvis svartlut som det går att framställa en mängd produkter av med hjälp av modern teknik.

Utmaning – från laboratorium till fullskaliga projekt
Processum finansieras förutom av medlemsföretagen även av Vinnova och är ett VINNVÄXT-initiativ för att utveckla bioraffinaderier. Det enda i sitt slag i landet.
– Vi verkar inom ett enormt område där det fortfarande finns mycket kvar att göra och upptäcka. Möjligheterna går att utveckla i det oändliga, och vi arbetar målmedvetet med patentering för att skydda våra medlemsföretags idéer. Vi ser en stor utmaning framöver då vi tar projekten från laboratorieskala till pilot- eller fullskaliga projekt. Storskaliga processanläggningar kräver naturligtvis mycket omfattande investeringar och vi måste visa att våra tekniker verkligen fungerar om företagen ska vara beredda att satsa, förklarar Clas Engström.

Skapa nytt med befintliga resurser
Processum befinner sig i frontlinjen både tekniskt och idémässigt. Genom att använda befintliga resurser skapar man nya arbetstillfällen, produkter och företag.
Råolja raffineras till ca 2000 olika produkter idag, samtliga går att ersätta med produkter som framställts med hjälp av förnyelsebar skogsråvara. Processums bioraffinaderikoncept utgår från att skapa en komplex processindustri som utvinner ett så högt förädlingsvärde som möjligt ur den norrländska skogen.