Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

ProSanitas bidrar till säkrare livsmedel genom certifiering

ProSanitas fokuserar på att sprida kunskap för en säkrare livsmedelshantering. Genom att certifiera livsmedelsföretag över hela Sverige bidrar ProSanitas till ökad konsumentsäkerhet genom trygga, kvalitetssäkrade leverantörer vars produkter uppfyller de stränga krav som finns på marknaden idag.

ProSanitas är ett renodlat kunskapsföretag som utför certifieringar av verksamheter inom hela livsmedelskedjan, från primärproducenter och företag som arbetar med livsmedelsförädling till dagligvaruhandeln. Även aktörer som verkar inom transport- och distribution och som hanterar livsmedel omfattas.
– I Sverige har vi en lång tradition av hög livsmedelssäkerhet, de flesta som verkar inom livsmedelsbranschen känner att det är ett naturligt steg att bli certifierade, kommenterar Patrick Gustavsson, VD.
Det finns en mängd olika certifieringar som livsmedelsföretagen kan välja mellan, beroende på den egna kundgruppens preferenser. En certifiering fungerar i allmänhet som en kvalitetsstämpel och innebär också en trygghet för både producent och konsument, då den säkerställer att allt görs inom ramarna för vad som anses vara etiskt, säkert och kvalitetsmässigt godtagbart.

Tydligt fokus på ökad livsmedelssäkerhet
Patrick Gustavsson understryker att ProSanitas roll som oberoende revisorer och svenskt certifieringsorgan inte bör förväxlas med rollen som kvalitetskonsulter har.
– Naturligtvis vill vi förenkla för producenter och leverantörer som anlitar oss, men vi agerar aldrig rådgivare. Vi granskar verksamheten ur alla synvinklar för att kunna certifiera den, men vi har inte för avsikt att på något vis förändra verksamheten eller dess processer. Det måste komma inifrån, från ledningen och integreras i det dagliga arbetet. Först då är man redo för en certifiering.
För att tydliggöra fokus på en ökad livsmedelssäkerhet erbjuder ProSanitas ett flertal utbildningar kring certifieringsprocessen och de olika typer av certifieringar som finns idag.
– I vår bransch är det oerhört viktigt att man håller sig uppdaterad med vad som händer inom branschen. Det finns som bekant många olika typer av certifieringar, och regelverket förnyas ofta. Eftersom vi enbart fokuserar på livsmedelscertifieringar har vi tillgång till en jämn och hög kompetens inom området, upplyser Patrick.

Stärker varumärken
Samtliga av ProSanitas revisorer är högskoleutbildade och har erfarenhet från livsmedelsbranschen. Patrick poängterar att det även är mycket viktigt med en hög social kompetens för att bibehålla goda relationer med kunderna, dvs. svenska livsmedelsföretag. Till viss del verkar ProSanitas även i övriga Norden.
Certifieringar inom livsmedelsbranschen har funnits i Sverige i ca tio år. Förutom att skapa trygghet för konsumenterna stärker en certifiering även varumärken och höjer leverantörens position inför konsumenterna. Patrick Gustavsson rundar av med att slutligen påpeka att en certifiering även verkar som ett varumärkesskydd för butikskedjornas egna produkter.