Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

QTF- Företaget med den effektiva snabbavgasningsmetoden

QTF Sweden AB är ett företag som startades 2006 av Björn Carlsson för att lansera en patenterad utrustning för snabbavgasning.
Björn Carlsson som är uppfinnare till utrustningen har mer än 25 års erfarenhet runt problematiken med gasers negativa inverkan på energibärande systemvätskor.
Metoden som kallas QTF metoden används i värmesystem, återvinningssystem, luftkonditionering, kyl och värmesystem.
QTF:s snabbavgasare är mycket effektiv och uppnår samma resultat på ett dygn som på marknaden existerande underhållsavgasare gör på 9 -12 månader.
Utrustningen är unik och det finns ingen liknande på marknaden.

För att säkerställa ett bra resultat har QFT utvecklat ett åtgärdskoncept – QTF metoden:
1. Alla uppdrag börjar med en systembesiktning. Här mäts gasinnehåll, pH och konduktivitet.
Vätskans försmutsningsgrad fastställs.
Det görs även kontroll av systemuppbyggnad och systemkomponenter. QTF vill säkerställa att vissa grundläggande fel åtgärdas före snabbavgasningen för att få ett långsiktigt bestående resultat.
Mätresultat och förslag på åtgärder redovisas i en skriftlig rapport.

2. I samband med Snabbavgasning säkerställs systemvätskans renhet, via finfiltrering för att separera föroreningar från vätskan. Vid svårt förorenade system med cirkulationsproblem backspolas systemet för att få loss igensättningar. I dessa fall används ett automatiskt backspolningsaggregat som vänder flödesriktningen i systemet med inställt intervall.
Även detta aggregat är unikt och konstruerat av Björn Carlsson.
Snabbavgasningen fortgår tills syrgasvärdet är under 0,5 mg/l och övriga gaser är evakuerade.

3. Åtgärden avslutas alltid med en rapport över uppnått resultat och ev. rekommendationer
för att bibehålla resultatet.

Övriga tjänster i QTF konceptet:
Årlig vätskekontroll
Här mäts gasinnehåll, pH och konduktivitet. Vätskans försmutsningsgrad fastställs.
Utifrån erhållen riskanalys planeras det snabbavgasning eller andra åtgärder. Efter 2–3 års kontrollmätning kan en trend utläsas och eventuella åtgärder t.ex. byte av radiatorer genomföras
före snabbavgasningen.

Vätskeavtal
QTF tecknar avtal avseende vätskesystemet. Detta innebär åtgärder som syftar till ren systemvätska med optimal energiprestanda. Företaget installerar utrustning och har driftansvaret för denna. Regelbundna gasmätningar genomförs under året och rapporter lämnas med eventuella rekommendationer om åtgärder.

Leveransservice
Efter ROT eller nybyggnation säkerställer QTF att systemet är fritt från föroreningar som kan ha
uppstått i systemet under arbetet. Vätskan bör snabbavgasas och finfiltreras för att säkerställa drift, förhindra korrosion och säkerställa en energieffektiv vätska fri från gaser.
Rapport över uppnått resultat lämnas och kan användas i kvalitetsdokumentationen.

Q-check
Prestandamätning av kompressorer i kyl, frys, återvinning, luftkonditionering och värmepumpar.
Q-check syftar till att kunden ska se att kompressorerna ger en optimal effekt. Den kan användas som en kvalitetskontroll på kravspecifikationen för kompressorn.

QTF använder inga kemiska tillsatser för att uppnå resultat
Vatten är unikt som energibärare, det går inte att förbättra dess egenskaper som energibärare med tillsatser endast försämra.
QTF metoden omvandlar vatten från att vara ett livsmedel till tekniskt anpassad energibärare.
Att t.ex tillsätta glykol sker för att få ett frysskydd, ur energisynpunkt försämras egenskaperna i takt med att koncentrationen ökas.

Gaser – ett modernt problem
Problem med aggressiva gaser i t.ex. värmesystem har accelererat med den nya byggtekniken. Slutna trycksatta system och låga framledningstemperaturer i kombination med hög syrgashalt medför risk för korrosionsangrepp. Förutom kortare livslängd på systemkomponenter innebär gaser i systemvätskor problem med kavitation i pumpar. Gaser medför försämrad energiöverföring i växlare och radiatorer.
Gaser och kavitation sätter de moderna pumparnas styrsystem ur funktion.

Tid är avgörande
Att omgående genomföra avgasning på ett nyfyllt system är viktigt eftersom energieffektiviseringen börjar direkt.
I system fyllt med vatten rekommenderar QTF att avgasningen ska vara slutförd inom 10 dagar.
System innehållande frysskydd är än mer känsliga, beroende på dagens miljövänliga köldbärarlösningar.
Enligt tillverkarna ska exempelvis glykol som kommer i kontakt med hög syrgashalt brytas ned till 90 % på c:a 28 dygn.
I ett system där glykollösningen har hög syrgashalt, som det alltid är vid nypåfyllnad, startar nedbrytning från dag 1. Först i processen angrips inhibitorn och dess metallskyddande egenskaper förstörs. Därefter själva glykollösningen som i slutänden blir oxalsyra. Under hela processen tilltar vätskans metallaggressivitet. I glykolsystem rekommenderar QTF att avgasning ska vara genomförd
2-4 dygn efter påfyllning.
QTF erbjuder tjänsten av nypåfyllnad och snabbavgasning som en paketlösning.
Ett avgasat system skall ha ett syrgasvärde <0,5 mg/l och fritt från övriga gaser. Många kundsegment
QTF metoden har potentiella kunder inom många områden, enkelt uttryckt överallt där kyla eller värme transporteras i en vätska.
Ett exempel är marinsektorn.
QTF har tillsammans med Rederi AB Gotland genomfört ett projekt där QTF:s patenterade avgasningsaggregat har varit till stor hjälp. Detta för att minska fartygets tillsättning av kemikalier och samtidigt säkerställa låga gashalter i kylvattnet till fartygets huvudmotorer. Projektet har lyckats bra och kunden är mycket nöjd. Rederi AB Gotland har förlängt avtalet 2011.
QTF är förmodligen det enda företag som kan erbjuda marina kunder ett avgasat kylvatten till dieselmotorer.
Detta projekt har dokumenterats i ett examensarbete av Andreas Isberg, Linnéuniversitets Sjöingenjörsutbildning.
Det pågår en ständig utveckling av nya produkter inom det här området hos oss.
Vi tillför specialutrustning och specialistkompetens åt de lokala vvs entreprenörerna för att ge kunderna bästa möjliga energieffektivisering i sina värme-, VÅ- och kylsystem.