Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Regeringen vill stärka innovationer ur akademin

Näringsdepartementet leder arbetet med att ta fram en nationell innovationsstrategi med siktet ställt på 2020. Utvecklingen av strategin involverar alla departement och har bäring på många pågående processer inom olika politikområden som har betydelse för Sveriges långsiktiga innovationsklimat. Strategin formuleras också i nära samspel med arbetet med att ta fram en forsknings- och innovationsproposition för perioden 2013-2016.
Näringsminister Annie Lööf ser en ny central roll för våra lärosäten där de blir allt viktigare för att vässa både den regionala och nationella tillväxten och konkurrenskraften i en alltmer global värld. Det är viktigt att satsa på excellens, men vi måste också få fram nya samverkansmodeller mellan akademi och näringsliv, menar Lööf.
Att kunskap, forskning och innovativa miljöer finns representerade över hela landet är centralt om Sverige ska klara sig i den globala konkurrensen. Lärosätenas viktigaste uppgifter är att bedriva kvalitativ högre utbildning och forskning, men också att vara en aktör för utveckling och nyttogörande i samarbete med näringsliv och samhälle.
Forskningsinstitut och klustermiljöer är enligt näringsministern värdefulla bryggor för ökad samverkan mellan akademi och näringsliv. Här kan företag, lärosäten och offentliga organisationer påverka varandra och präglas av ömsesidigt utbyte, ofta utifrån specialiserade kompetenser, vilket bidrar till en utveckling som skapar tillväxt, förnyelse och ökad konkurrenskraft.

Maria Lind
Redaktör