Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Rehabteamet: ”LEAN gynnar både arbetsgruppen och kunder”

Rehabteamet i Melleruds kommun har successivt infört LEAN-konceptet för effektivisering av verksamheten. Projektet initierades 2008 och märkbara resultat redan nu är mindre frustration, mer arbetsro samt mer frigjord tid och kraft för patientärenden. Rehabteamet vann första pris i Förbättringstävlingen som anordnats av kommunen.

En anledning till att Rehabteamet vann första pris i Förbättringstävlingen var att man ”arbetar och tänker” LEAN. Genom att strukturera, planera och organisera har Rehabteamet vunnit mycket tid som nu används för att skapa bättre informationsflöde inom teamet samt med andra enheter inom kommunen. Mer tid finns för patienter och arbetsplatsen uppfattas som mer trivsam. Det handlar helt enkelt om en win-win situation helt igenom.

LEAN som en naturlig del av verksamheten
Rehabteamet består av sjukgymnaster, arbetsterapeuter, rehabassistent, hjälpmedelstekniker och vaktmästare/reparatör. Teamet är en resurs för individer som bor i kommunens särskilda boenden, i eget boende som omfattas av kommunens hemsjukvård och LSS.

Rehabilitering, hjälpmedel, bostadsanpassning, information, instruera/fortbilda vårdpersonal, service av hjälpmedel är exempel på tjänster som Rehabteamet erbjuder. Rehabilitering/träning för att bibehålla och förbättra funktionsnivån kan ske i ordinärt boende, särskilt boende eller i Rehabteamets lokaler. Utgångspunkten för rehabiliteringsinsatsen är det individuella behovet.

Genom att introducera LEAN som en naturlig del av verksamheten har Rehabteamet nu lyckats skapa ordning och reda och man arbetar nu med ständiga förbättringar för att även i fortsättningen vara en effektiv organisation med fokus på kunden (vårdtagarna).

Ständiga förbättringar
Definitionsmässigt bygger LEAN på ett processtänkande baserat på japansk tillverkningsfilosofi, där kundens krav prioriteras. Det är en resurshushållningsmodell och målet är att bekämpa resursslöseri. LEAN ställer krav på människors delaktighet och kompetens och det krävs ett ökat ansvarstagande och kreativitet.

– Att framgångsrikt införa LEAN bidrar samtidigt till att en utveckling av verksamheten, förklarar Catarina Oldin Kjellberg, samordnare i Rehabteamet. Detta arbetar vi aktivt med. Vi har bl.a. avsatt tid en gång i månaden för vidareutveckling av LEAN-konceptet för vår verksamhet. Ofta lägger vi till ytterligare punkter för förbättring under dessa möten, det kan vara både stort och smått.

Stor framgång – men mycket kvar att göra
Rehabteamet har med hjälp av LEAN bl.a. implementerat en struktur för förebyggande underhåll av hjälpmedel på särskilda boenden. En ny rutin har skapats för att underlätta informationsflöden inom teamet. Vidare så har en ny struktur för hantering av dokument introducerats. Man har även städat och strukturerat upp viktiga områden som arkiv och skrivbordsarbetsplatser. Det finns fortfarande mycket kvar att göra. Mycket handlar om att skapa vanor och harmoni i arbetssättet. Detta vinner alla på.

Kort om Melleruds kommun
Melleruds kommun ligger mitt i den strategiska triangeln, Oslo – Stockholm – Göteborg, med goda kommunikationer. Att bo och verka i Mellerud är positivt ur flera perspektiv, bl.a. råder korta beslutsvägar och närhet mellan beslutsfattare och kommuninvånare. Mellerud har en mångfald av företag inom både tillverknings- och tjänstesektorn. De allra flesta är småföretag. Eftersom Mellerud är en attraktiv semester- och handelsort, koncentreras mycket av näringen däromkring.

Maria Lind