Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Renoveringen av Stallbackabron – Ett mastodontarbete

1981 var byggnationen av Stallbackabron i Trollhättan slutfört. Nu 29 år senare är det dags för en genomgripande renovering. Mellan augusti 2010 och november 2012 kommer omfattande reparationsarbeten att utföras på bron. Reparationen kommer i sin helhet att kosta 180 miljoner kronor. Huvudsyftet med reparationen är att öka brons bärighet genom att förstärka brons konsoler. Vidare medför reparationen kraftigt begränsad framkomlighet för trafiken, framförallt på bron men också på anslutande vägar och i centrala Trollhättan.

Stallbackabron binder ihop Trollhättan över Göta älv och gå mellan Överby köpcentrum och Stallbacka industriområde. Varje dygn passerar cirka 30.000 fordon. Trafikkapaciteten kommer att minska med hälften då endast två av fyra körfält är öppna över bron. Därför måste antalet fordon, under rusningstrafik, minskas kraftigt med hjälp av olika åtgärder.

Vad skall göras?
Beläggning och tätskikt skall bytas ut, liksom kantbalkar och delar av konsolerna. Räcke och övergångskonstruktioner, dräneringssystem samt el och belysning skall också bytas ut eller repareras.

Hur påverkas trafiken?
Under reparationsarbetena kommer, som tidigare nämnts, endast ett körfält i vardera riktningen att vara öppet. Detta betyder halverad trafikkapacitet. Detta medför långa köer och restiderna ökar med cirka en halvtimme under rusningstrafik.

Vad kan trafikanterna bidraga med?
– Vår ambition är säger Abbi Tehyrell, projektledare för brorenoveringen på Trafikverket, är att hälften av dem som åker bil över bron idag, börjar åka kollektivt, cykla, samåka eller resa på tider när trafiken inte är så tät. Under våren och sommaren genomför också Trafikverket en kraftfull informationskampanj. Under rusningstrafik mellan 06.30 – 08.30 och 14.30 – 17.30 räknar vi med halvtimmeslånga köer om inte bilisterna är beredda att ändra sina resvanor.
– Trafikverket kommer också att sätta upp en webbkamera som hela tiden visar den aktuella trafiksituationen på bron och Västtrafik kommer att öka turtätheten med fler busslinjer. Dessutom kommer det att byggas en rondell på Överbyvägen och avfarten mot Överby köpcentrum kommer att breddas för att förbättra trafiksituationen.
– Trafikverket har också inlett en dialog med flera företag i regionen och vår förhoppning är att de kan bidraga till att minska köerna med hjälp av justerade öppet-, leverans och arbetstider.
– Vi kommer att göra allt vi kan för att skapa en bra trafiksituation över och i anslutning till bron, men i slutändan handlar det om att trafikanterna själva måste ändra sitt ressätt för att undvika långa köer.

Analyser
Eftersom kraven på att ett så stort renoveringsarbete, som Stallbackabron utgör, skall fungera på ett så bra sätt som möjligt för alla parter, görs mycket noggranna analyser av bland annat Trafiken, Trafikflöden och Trafiksäkerhet. Vidare sker samråd med olika parter, som Västtrafik, Trollhättans- och Vänersborgs kommuner, Näringslivsråden i Trollhättan och Vänersborg och Överby företagarförening. Enkätundersökningar har genomförts som berör hastigheten på bron och eget och andras körbeteende.

Rapport – Mobility management
Trafikverket har tagit fram en rapport där syftet är att identifiera och belysa mobility management (MM-) lösningar som kan förbättra trafikanternas tillgänglighet och framkomlighet. Det handlar om att mildra störningarna under byggtiden oavsett om det gäller underhållsarbete eller nybyggnation, storstad eller landsbygd. Rapporten är också tänkt som stöd för att öka samarbetet mellan olika aktörer i transportsektorn. Kostnaden för Mobility Management är cirka 6 miljoner kronor per arbetsår.
Mobility management handlar om att påverka efterfrågan på transporter och att utnyttja befintlig infrastruktur på ett effektivt sätt. Målet är att minska trängsel, ensamåkande i bil och negativa miljöeffekter samt att öka möjligheterna att gå, cykla och åka kollektivt. Den etablerade metodiken för att hantera trafik utgår från ett befintligt ”behov” av vägtransporter. Mobility management tar fasta på att detta ”behov” går att påverka. En rad studier i olika länder (inklusive Sverige) visar att 20–30% av personbilstrafiken som regel kan reduceras med de åtgärdspaket som används inom mobility management.

Bo G Jacobson