Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Sågverksindustrin uppmanas närma sig byggindustrin – större fokus på vidareförädling gynnar svensk träbyggnation

Linnéuniversitetet har en lång tradition av trärelaterad forskning med olika inriktningar. Träbyggnadsteknik och hållbart byggande med stora inslag av trä är exempel på forskningsområden som funnits sedan universitetet grundades. Trästad 2012 utgör en plattform för samverkan och kunskapsspridning där akademin möter industrin och offentlig verksamhet på gemensam mark. Forskningsresultaten driver den industriella utvecklingen med siktet ställt på en starkare sågverks- och träbyggnadsindustri.

För cirka fem år sedan avslutades forskningsprogrammet Wood Design And Technology (WDAT) vid Linnéuniversitetet. Studien finansierades av industrin som tydligt visade att man ville fortsätta samarbeta med universitetet i liknande projekt framöver. Med Södra som motor etablerades Centrum för byggande och boende med trä (CBBT) med Linnéuniversitetets och SP Träteks forskning som utgångspunkt.
– Etableringen innebar helt nya möjligheter för forskningen att utvecklas. Det vi gjort under de senaste fem åren är dels att stärka träbyggnadstekniken med konkreta resultat från forskningen och dels fokusera på framtagning av produkter och material för att underlätta för ett ökat träbyggande, förklarar professor Erik Serrano som verkar inom Institutionen för Teknik vid Linnéuniversitetet och som även sitter i styrelsen för CBBT.
Det yttersta syftet är att stärka konkurrensen inom byggindustrin, och underlätta för byggföretagen att välja trä som huvudmaterial. För att bana väg för träbyggnation i större skala, exempelvis i urbana miljöer och vid stora konstruktioner, krävs en viss omställning av befintlig industri som ansvarar för framställning av material och produkter som används i byggprocessen.

Fortsätter efter Trästad 2012
Södra fortsätter att vara en central samarbetspartner för universitetet inom ramarna för CBBT, liksom ett flertal andra aktörer inom industrin och offentliga verksamheter.
– Vår forskning är starkt externfinansierad med sökta medel hos industrier och andra intressenter. Vi hoppas på långvariga samarbeten som leder till konkreta och mätbara resultat. Trästad 2012 är en av de plattformar vi har för att nå ut och sprida den kunskap vi har inom området. Efter projektets avslut så kommer vi att fortsätta söka samarbetsformer med träindustrin och andra som vill utveckla det industriella träbyggandet, konstaterar Erik Serrano.

Långsiktiga investeringar – allt att vinna
Linnéuniversitetet har drivit ett antal projekt som fokuserar på sågverksindustrins omställning från en traditionellt volyminriktad industri till en nytänkande och vidareförädlande bransch. Erik Serrano nämner förändringar inom många olika processer inom sågverksindustrin, bl.a. satsningar på optimal virkessortering och limningstekniker för att skapa högvärdiga produkter, som långsiktigt kan föra sågverksföretagen närmare byggbranschen.
Serrano poängterar också att en sågverksindustri som vågar komma närmare byggindustrin har allt att vinna, speciellt i vår skogsrika miljö. Om sågverksindustrin ska kunna utvecklas till en förädlande industri så handlar det om miljardinvesteringar. Långsiktigt så skulle sådana investeringar kunna generera ett mycket högre exportnetto för Sverige som skogs- och träbyggnadsnation.