Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Sahlgrenska akademin bidrar till stora konkurrensfördelar för Life Science-klustret i Västra Götalandsregionen

Göteborgs universitet står för en unik bredd inom Life Science och medicinteknik som representeras genom Sahlgrenska akademin. Närheten till Sahlgrenska Universitetssjukhuset innebär att forskningsresultat och nya innovationer snabbt kommer till nytta i kliniska sammanhang. I anslutning till sjukhuset och akademin finns också ett flertal framgångsrika företag som utvecklar nya medicintekniska produkter och tjänster. Tillsammans har akademin, den kliniska verksamheten och näringslivet byggt upp en stark klustermiljö som gör Västra Götaland till en av landets främsta regioner inom området Life Science.

Sveriges universitet och högskolor har traditionellt sett haft två huvudsakliga uppgifter; att utveckla och leverera vetenskapligt förankrad utbildning samt att bedriva forskning för att driva den vetenskapliga och tekniska utvecklingen framåt. Idag är uppdraget ännu mer komplext då även samverkan med det kringliggande samhället ingår i huvuduppgifterna.
Samtliga lärosäten har med andra ord i uppdrag att satsa på konkret nyttiggörande av forskningsresultat i samklang med näringsliv och andra samhällsaktörer. Detta är också anledningen till att det vid lärosätena idag pratas så mycket om innovationers betydelse för den hållbara utvecklingen och samhället i stort.

Industrin kan ta skada vid nedskärningar
Inom Göteborgs universitet och Sahlgrenska akademin finns en lång tradition av samverkan som utvecklats till globalt ledande kunskap och innovationer som i sin tur revolutionerat vården inom flera områden, bl.a. hjärta-kärl, mage-tarm, obesitaskirurgi och odontologi.
– Det finns en stark innovationsanda här som till stor del grundas på att vi har tillgång till universitetssjukhusets resurser och kompetens, kommenterar Olle Larkö, dekanus vid Sahlgrenska akademin. Sjukhuset är som en motor som driver utvecklingen framåt, det kan därför stå samhället och inte minst den regionala industrin dyrt om man gör ytterligare nedskärningar så som det ryktas om. Det är inte bara Life Science-sektorn som drabbas, utan även ett stort antal underleverantörer som verkar inom angränsande industri.

Strategier som uppmuntrar till mer forskning
För att stärka Life Science-miljön i Västra Götaland gör Göteborgs universitet ett antal strategiska satsningar. Genom att introducera amanuensprogram vill man öka intresset för medicinsk forskning, forskarutbildning och undervisning. Inom amanuensprogrammet erbjuds läkarstudenter möjlighet att prova på forskning redan under studietiden, förhoppningen är att föryngra forskarstaben och öppna möjligheter för fler att välja forskning som ett attraktivt alternativ.
Samtidigt vill universitetet och Sahlgrenska akademin i nära samverkan med sjukhuset uppmuntra kliniskt verksamma att delta i forskningsprojekt. Samtidigt söker man främja translationell forskning.
– Vi utmärker oss ytterligare genom att vi skapat en sidoingång till läkarprogrammet för disputerade naturvetare. Det kallas Graduate Entry och innebär att naturvetarna kan tillgodogöra sig läkarutbildningen på kortare tid genom att tillgodoräkna delar av sin tidigare utbildning.

Krävs politiskt stöd
Det finns goda förutsättningar för att ytterligare utveckla och stärka Life Science-industrin, men det krävs stöd även från politiskt håll.
– För att trygga den framtida arbetsmarknaden måste vi få bästa tänkbara förutsättningar för att kunna fortsätta förvalta och utveckla de värden vi har, där samarbetet mellan Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset utgör kärnan i verksamheten, avslutar Olle Larkö.