Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Sahlgrenska har fått ny FoUU-direktör och startar nu ett av Sveriges största forskningsprojekt

Professor och överläkare Lars Grip har den 1 april i år tillträtt posten som FoUU-direktör vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Med det yttersta ansvaret för forskning, utveckling och utbildning har Lars flera spännande utmaningar framför sig då ett flertal av sjukhusets forskningsområden ska stärkas inom de närmaste åren. Det gäller framförallt den kliniska forskningen, där det storskaliga projektet SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study) är ett framstående exempel. Projektet, som stöds av Hjärt-Lungfonden, kommer att involvera ett stort antal enheter inom Sahlgrenska och är resultatet av ett lyckosamt samarbete mellan region, akademi och sjukvård. Syftet är i huvudsak att kartlägga riskfaktorer och skapa ökad förståelse för ett antal sjukdomar med fokus på hjärta-kärl och lungsjukdomar.

Lars Grip är kardiolog i botten och har varit verksam vid såväl Karolinska Sjukhuset som Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Under många år har han deltagit i och varit starkt engagerad i verksamhet med kateterburna kranskärlsingrepp (PCI). Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västra götalandsregionen är erkänt framstående just inom kunskapsområdet hjärta-kärl och har internationellt erkänd kompetens när det gäller behandling av hjärt-kärlsjukdomar. Nu vill man utveckla detta ytterligare och inom projektet SCAPIS förenas kunskaperna med ett annat starkt område – lungfunktionen och sjukdomar som förknippas med den.
– Genom den här typen av storskaliga kliniska projekt är vi med och skapar unika tillväxtmöjligheter för regionen, kommenterar Lars Grip. Förhoppningarna är mycket stora när det gäller studien som är på nationell nivå. Hjärt-Lungfonden, som är initiativtagare och till stor del finansierar projektet, har nu valt ut Göteborg, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset som hemvist för pilotstudien som utförs innan den fullskaliga studien kan påbörjas.

Aktuellt behov av att kartlägga nya riskfaktorer för hjärt-kärl- och lungsjukdomar
De riskfaktorer som fastställts för hjärt-kärl- samt lungsjukdomar har ett antal decennier på nacken, och är inte längre aktuella för dagens samhälle där helt andra levnadsmönster råder. 2000-talets riskfaktorer måste fastställas från grunden och för den uppgiften krävs en nationell, storskalig studie som omfattar tiotusentals individer och sträcker sig över flera år.
Baserat på det akuta behovet togs initiativet till SCAPIS för ca fyra år sedan, då professor Björn Fagerberg började kartlägga möjligheterna med en studie av den här omfattningen. Professor Göran Bergström var med i ett tidigt skede och ansvarar nu för pilotstudien som ska göras vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.
– SCAPIS är ett av Sveriges största forskningsprojekt. Målsättningen är att undersöka 30 000 personer mellan 50 – 65 år under en treårsperiod, berättar Göran. Samtliga testas under två dagar vid studieenheterna, och i stort sett allt som går att mäta inom hjärt-kärl och lung området kommer att kartläggas.
I pilotundersökningen, som är till för att verifiera SCAPIS genomförbarhet, undersöks 1000 personer.
– Vi använder bl.a. den senaste tekniken inom datatomografi för att undersöka kranskärlen. Det krävs en hel del resurser och personal för att genomföra studien, som utförs av Göteborgs universitet som vann anslaget.

Ambition: skapa unika förutsättningar för utveckling
Eftersom SCAPIS är avsett att bli en nationell resurs och kunskapskälla är god kommunikation med övriga intressenter inom regionen, akademin och sjukvården på nationell nivå en förutsättning. Under pilotstudien kommer Göteborgs universitet att förmedla kunskap till landets övriga lärosäten, och efter det att studien sammanställts görs en nationell bedömning.
– När vi väl sätter igång med SCAPIS så kommer vi att tävla med andra nationer, projektet är på den nivån. Sverige ska gå i täten med en studie av den här storleken, poängterar Lars Grip.
Pilotstudien ska påbörjas i februari nästa år och vara klar till oktober. Därefter räknar man med att komma igång med det fullskaliga projektet hösten 2013.
– Studien ska resultera i unika förutsättningar för utveckling av ny diagnostik, nya behandlingsmetoder och förbättrade produkter. Framförallt kommer SCAPIS att sätta Sverige och Västra Götalandsregionen på kartan över framstående aktörer inom klinisk forskning. Vi förvaltar redan idag en lång tradition som globalt ledande inom ett antal kliniska områden, och med SCAPIS förstärker vi vår position ytterligare, säger Göran Bergström som avslutning.