Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Samarbeten på Nordkalotten inom samhällsservice

Tekniska Verken i Kiruna AB jobbar för att öka samarbetet mellan kommunerna på Nordkalotten. Bolaget levererar tekniska tjänster inom energi, miljö och samhällsservice inom Kiruna kommun och ser att alla kommuner i regionen skulle kunna ha nytta av en utökad samverkan inom de kommunala verksamheterna.

Tekniska Verken i Kiruna AB äger och driver fjärrvärmeverksamhet i Kiruna kommun. I sitt kraftvärmeverk förbränner och energiåtervinner man avfall från stora delar av Nordkalotten. Dessutom jobbar man med avfallshantering, drift av vatten- och avloppsanläggningar samt skötsel av gator, gatubelysningar och parker. – Det här är tunga frågor för alla kommuner och av den anledningen vill vi nu förbättra samarbetet i regionen, säger Mats Nilsson, Marknads- och informationschef på Tekniska Verken i Kiruna AB.

Samma service med mindre resurser
Utmaningen för kommunerna på Nordkalotten ligger i en relativt gles befolkning och enorma ytor. Detta gör att man med ett litet kundunderlag ska tillhandahålla kostnadseffektiva kommunala tjänster av samma goda kvalité som andra kommuner i södra Sverige. Ett exempel på denna utmaning blir tydligt när man jämför Kiruna med t ex Solna kommun. Solna har 65 000 innevånare på 19 kvadratkilometer medan Kiruna har 24 000 innevånare på 20 000 kvadratkilometer.
Detta betyder att Kiruna är mer än 1000 ggr så stort som Solna till ytan men med en tredjedel av innevånarantalet. På den enorma ytan håller man t ex igång 20 vattenverk samt 21 reningsverk och sopor hämtas ibland med en körsträcka på 28 mil enkel väg.

Framgång genom samverkan
De flesta kommunerna i regionen delar utmaningen och Tekniska Verken i Kiruna AB söker nu samarbeten över gränserna med målet att hitta ett sätt för hela regionen att tillhandahålla servicen på ett långsiktigt hållbart sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.
– Ett exempel är att vi har en bra organisation för att levererar denna typ av teknisk samhällsservice men det skulle vara ännu bättre om vi genom samarbete kunde få till ett större nyttjande av personal och maskiner, säger Mats Nilsson Marknads- och informationschef på Tekniska Verken i Kiruna AB.
Det handlar om att leverera samhällsnytta på ett kostnadseffektivt sätt och dessutom se till hela regionens utveckling, någonting som är mycket viktig för tillväxt och utveckling.

Livskraft, ekonomi och miljö
Visionen för Tekniska Verken fram till 2015 handlar till stor del om att öka livskraft, ekonomi och miljöfokus i samverkan med både svenska, norska och finska kommuner.
– Samarbetet med våra grannländer är oerhört spännande, berättar Mats. Vi lär av varandra och de nordliga kommunerna befinner sig nu under en expansion som skapar förutsättningar för attraktivt boende och goda levnadsförhållanden i en fantastisk miljö. Jag är övertygad om att vi står inför en mycket ljus framtid avslutar han.