Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Samhället vinner på att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel

Sveriges infrastruktur omfattar mer än ett väl utbyggt väg- och järnvägsnät. Om vi ska kunna uppnå visionen om ett hållbart samhälle måste alla börja tänka på sin egen miljöpåverkan. Det omfattar allt, från konsumtion till energianvändning, och inte minst resvanor. Genom att se kollektivt resande som en självklar del av resandet kan vi tillsammans bidra till en hållbar utveckling.

Svensk Kollektivtrafik är läns- och lokaltrafikens branschorganisation. Tillsammans med nära 30 aktiva medlemmar, dvs. Sveriges trafikhuvudmän, samt ett stort antal associerade medlemmar som serviceföretag och underleverantörer, arbetar Svensk Kollektivtrafik för att utveckla kollektivtrafiken över hela Sverige.
Det främsta syftet är att erbjuda kollektivt resande som ett attraktivt, miljöanpassat alternativ. Förutom att det starkt bidrar till den hållbara utvecklingen, innebär ett ökat kollektivt resande även till att enorma summor pengar sparas för samhället. Det omfattar hela kedjan, från mindre slitage på vägarna till mer effektiva transportsystem, minskad trängsel, färre olyckor och ökad sysselsättning.

Fördubblingsprojekt byggt på samspel
För drygt två år sedan presenterade Svensk Kollektivtrafik tillsammans med sina partners Svenska Bussbranschens Riksförbund, Branschföreningen Tågoperatörerna, Svenska Taxiförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting ett förslag för Näringsdepartementet, med det gemensamma målet att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel.
Initiativet har utvecklats till det s.k. fördubblingsprojektet, där ambitionen är att alla resenärer ska se kollektivtrafiken som en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle. Det är visionen. Ett delmål på vägen mot visionen är att fördubbla kollektivtrafikresandet till 2020. Visionen är enkel, men genomförandet är mer komplicerat än så.
– Det krävs en enorm kraftansträngning från toppen och ända ner till gräsrotsnivå, förklarar Svensk Kollektivtrafiks VD Charlotte Wäreborn Schultz. Vi måste utveckla samspelet mellan alla inblandade, från beslutsfattare till upphandlare och från leverantörer till resenärer.

Bra tryck för bra beslut
Ett tiotal delprojekt har genomförts under hösten 2008 och våren 2009. Man har bl.a. tagit fram förslag till en gemensam affärsmodell samt satt igång ett brett kunskapslyft som omfattar branschens ledare och medarbetare.
– Vi går nu från att vara ett nationellt projekt till en regional angelägenhet. Vi har efter åratal av statliga utredningar tröttnat på att ingenting sker, och har genom fördubblingsprojektet skapat ett bra underlag för branschens aktörer att ta saken i egna händer. Tillsammans har vi skapat ett bra tryck för bra beslut som på lång sikt omfattar hela samhället, säger Charlotte som avslutning.