Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Samhällsvetenskapliga utbildningar som förbereder för verkligheten

Risk- och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet är en unik, treårig grundutbildning som vuxit fram ur relaterad forskningsverksamhet vid Institutionen för samhällsvetenskap. Företag och organisationer arbetar allt mer genomgripande med risker och kriser. Därför behövs välutbildade personer som kan ta ett helhetsgrepp på riskområdet, alltifrån analys och organisering till implementering och kommunikation.

En utbildning inom risk- och krishantering förbereder för en rad olika yrkesroller inom både privat- och offentlig sektor. Risk- och sårbarhetsanalyser, konflikthantering och förhandling är exempel på områden där välutbildade risk- och krishanterare behövs.
– Vi utbildar experter som koncentrerar sig på helheten inom risk- och krishantering, säger Jörgen Sparf, programansvarig. Inom utbildningen samverkar vi med ett flertal företag och organisationer såsom Myndigheten för samhällsberedskap (MSB). Våra studenter får en inblick i hur det fungerar i verkligheten och får bl.a. delta i krisövningar regelbundet.

Stark verklighetsförankring
I februari genomförs en stor kärnkraftsövning i Oskarshamn där mängder med företag och organisationer på lokal, regional och nationell nivå deltar. Tusentals personer medverkar i övningen och även studenter vid Mittuniversitetets risk- och krishanteringsprogram kommer att delta.
Programmet innehåller också en längre praktikperiod och man anordnar regelbundet s.k. praktikerdagar där yrkesverksamma bjuds in för att informera om vad som händer inom sina respektive verksamhetsområden.
– Vi har bl.a. haft säkerhetschefer och konsulter inom risk- och krishantering som har berättat om sin verksamhet och sina roller inom näringslivet, berättar Jörgen Sparf.

Internationella relationer
Institutionen för samhällsvetenskap kännetecknas av en god sammanhållning och väl utvecklade relationer med lärosäten och organisationer både inom och utanför Sverige. Samverkan med lärosäten utomlands innebär ofta både student- och lärarutbyten. Utländska studenter kommer även ofta för att studera vid Mittuniversitetet.
All utbildningsverksamhet samordnas inom de övergripande ämnesområdena ekonomi, psykologi, rättsvetenskap, sociologi, statsvetenskap och turism.
Vid institutionen finns även ett flertal kurser och distansutbildningar. Tanken är att utveckla kursutbudet ytterligare för att framöver kunna attrahera fler yrkesverksamma att söka utbildningar inom den samhällsvetenskapliga disciplinen.