Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Samsyn och gemensamma mål bidrar till hållbar utveckling – Umeå Vill mer

Hållbar utveckling är ett känt och vanligt begrepp. Men begreppet saknar innebörd ifall vi i vardagen inte tar ett personligt ansvar, ser till att det leder till ett agerande och en rad aktiviteter som tillsammans leder till en hållbarare utveckling. En del av hållbarheten finns definierad i lagstiftningen, en del i form av riktlinjer, normer och gränsvärden – men inte allt. Det ställs med andra ord höga krav på den enskilde aktören att själv bidra till den hållbara utvecklingen. Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat är ett konkret exempel på viljan att sträva framåt, tillsammans.

Med vetskap om att 40 % av energiförbrukningen i landet går åt inom byggsektorn måste vi politiskt reagera och även lokalt försöka agera för att stötta de företag som vill bidra med ny teknik som leder till en minskad energiförbrukning. Vårt lokala engagemang i frågan är en förutsättning för att begreppet Hållbar utveckling omsätts i verkligheten och på så sätt bibehåller sitt värde.
 
Nätverket bildas
Efter en studieresa till Österrike 2008 förstod vi i Byggnadsnämnden att kunskapen om ett hållbart byggande redan finns. I samtal med branschföretag i Umeå stod det klart att även våra lokala och regionala företag redan då hade god kännedom om den byggteknik som leder till en lägre energiförbrukning.
På frågan om varför man inte bygger på det sättet fick jag svaret att det saknades en efterfrågan men det var lite oklart vem som bar ansvaret att efterfråga. Det visade sig också att inget enkelt beslut fanns att ta för att förändra den konservativa byggbranschen som också är oerhört fragmenterad. Det stod helt klart för mig att om vi ska lyckas förändra så måste vi utgå från att alla vill, men det behövs samsyn och gemensamt mål för att övervinna hinder.
För att underlätta en omställning och skapa en efterfrågan mellan de olika byggleden beslutade vi oss för att träffas och prata om hur vi går från ord till handling och bygger mera hållbara hus i Umeå. Nätverket var bildat.
 
Alla har en viktig roll att fylla
Utan lagstöd kan man förledas att tro att marknaden inte skulle vara intresserad av den hållbara utvecklingen. Under en rad år har fokus i byggbranschen legat på att hålla nere produktionskostnaderna, vilket i sig är rätt och riktigt. Men tyvärr har man inte haft fokus på livslängdskostnader utan på investeringskostnaderna. Detta har i sin tur inneburit att då energikostnaderna dragit iväg har också kostnaden för boendet drivits upp.
För Nätverket har en målsättning varit att tillsammans sträva efter ett nytt förhållningssätt, nya materialval och ändrade byggrutiner för att på så sätt få ner energiförbrukningen. Till vår hjälp har vi även haft universitetets intresse för att mäta och för att undersöka hur människor beter sig i sitt boende. Även mäklare och banker har en oerhört viktig roll att fylla för att medvetandegöra både producenter och konsumenter om vikten av sitt agerande.
 
Politisk vilja och gott samarbete
Det som Nätverket har bidragit till är en ökad kunskap om Hållbart byggande. Det har också skett ett utbyte mellan de olika länkarna i byggkedjan som gett förståelse för var de svaga punkterna finns, var ny teknik behövs och det har även ökat intresset att finna nya lösningar. På kort tid har vi i kommunen fått kännedom om vilka förutsättningar som branschen behöver för att kunna bygga hållbart.
Nu vet vi hur komplex hela processen verkligen är. Kunskapen finns. Viljan finns. Många goda exempel finns redan. Vi tror att förutsättningen att klara omställningen till ett mera Hållbart byggande ligger i en politisk uttalad vilja och i ett gott samarbete inom hela byggkedjan.