Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

SCA tror på stark utveckling tack vare norrländsk skogsråvaras unika kvalitet

Rundviks sågverk etablerades redan 1863 och har efter snart 150 års drift en stark ställning på den globala marknaden. Det är således med en mycket lång och gedigen erfarenhet som Rundviks sågverk årligen levererar flera hundra tusen m3 sågade och vidareförädlade trävaror baserat uteslutande på norrländskt grantimmer. Som en del av SCA Timber utvecklas Rundviks sågverk i takt med att koncernen tar fler marknadsandelar världen över.

Platschef Sten-Olov Andersson berättar att sågverket fortsätter att utvecklas i takt med SCA Timbers ständigt ökande efterfrågan. Idag är man strax under 100 anställda samt ett 20-tal personer som verkar inom entreprenadföretag med truck- och traktortjänster inom företagets grindar.
Rundviks sågverk, eller Rundvikssågen som företaget också kallas, kör idag på full kapacitet i tre skift. Omkring 550 000 m3 grantimmer tas in för bearbetning vilket resulterar i omkring 250 000 m3 färdiga sågade och vidareförädlade trävaror. En stor del vidareförädlas genom hyvling i Rundvik för kunder som så önskar.
– Vi köper skogsråvaran från lokala aktörer inom en radie av ca 15 mil. För att trygga en fortsatt hög kapacitet har vi moderniserat sågverket med ny teknik. Under de senaste åren har vi har investerat i utrustning för kamerasortering och hållfasthetsberäkning och nu senast i ett helt nytt styrsystem i såglinjen med värdeoptimering av timmerstockarna, berättar Sten-Olov vidare.
I vår bransch är det viktigt att vara flexibel och att snabbt kunna leverera enligt kundernas önskemål. Kompetent personal är hela tiden vår viktigaste utmaning och vi är givetvis rädda om vår personal som med kunnighet och engagemang är vår främsta styrka.
Anders och Jan Forsberg är två av SCA:s virkeshandlare som förser Rundvikssågen med prima grantimmer. Anders förklarar att SCA:s starka efterfrågan på grantimmer har medfört att man fått köpa in mer skog, produktionen tycks ständigt öka och det verkar som om allt fler familjeskogsägare är intresserade av att leverera timmer till Rundvikssågen.

Klar konkurrensfördel med egen hamn
En stor och expanderande bransch som Rundviks sågverk levererar till utgörs av byggmaterialhandeln och så kallade ”gör-det-själv” center i bl.a. Japan och USA. I USA samarbetar man bl.a. med Home Depot, världens största byggmaterialhandelskedja.
– En fördel med denna inriktning är att avsättningen för våra produkter blir långsiktig och stabil över tiden. Vi säljer även sågade trävaror till vår hemmamarknad i Sverige och övriga Norden, vi levererar även till flertalet länder i Europa.
Genom den egna hamnen i Rundvik skeppas regelbundet volymer ut främst på Europa. Att ha tillgång till en egen hamn är en klar transportfördel som även bidrar till en lägre miljöbelastning.
– Inom en snar framtid hoppas vi på att få tillgång till Botniabanan, då blir våra transporter ännu mer effektiva. Kunderna uppskattar den höga kvalitet som vi står för, att vi samtidigt kan leverera snabbt och med minsta möjliga miljöpåverkan gör oss till en mycket attraktiv samarbetspartner, understryker Sten-Olov.

Särpräglat hållbarhetsfokus gynnar traktens industrier
De finkvistiga stammarna i den norrländska skogen ger bra hållfasthet och med dagens moderna sågtekniker finns det inte längre något spill att tala om, vilket stärker SCA:s och Rundviks sågverks miljöprofil ytterligare.
– Vi omvandlar råvaran till trävaror och råflis till cellulosaindustrin, vidare biobränsle i form av bark, såg- och kutterspån. Alla biprodukter går till industrier i vårt närområde för att minimera transporterna, förklarar Sten-Olov Andersson.
Anders Forsberg avslutar med att redogöra för det framtida råvarubehovet:
– Det står klart av Rundvikssågen kommer att behöva högkvalitativ råvara under en lång tid framöver. Därför är jag tacksam över att få vara rådgivare åt privatpersoner som äger skog. Jag ger råd kring både kort- och långsiktig lönsamhet för skogsägarna, och vill framförallt främja för att skog av hög kvalitet ska kunna växa till sig i området. Med ett särpräglat hållbarhetsfokus kommer traktens industrier att kunna köpa fin råvara för vidareförädling även under kommande sekel.