Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

School of Computing på BTH tar ett steg längre i samverkan med näringslivet

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) ligger att stenkast från de framgångsrikaste företagen i regionen. Studenter och forskare deltar aktivt i utvecklingen och BTH har blivit en drivkraft i en av Sveriges mest expansiva regioner inom IT och telekommunikation.

BTH är en av landets yngsta högskolor men samtidigt en av dem som fått mest uppmärksamhet. Det är ingen tillfällighet, utan beror till stor del på att allt man gör på BTH är relaterat till IT.
Med tillämpad informationsteknik som profil integrerar BTH viktig IT kompetens i alla utbildningar och i all forskning. Grundläggande IT-kompetens byggs på med specialistkunskaper i respektive ämne. Resultatet blir ingenjörer med större bredd och humanister, samhällsvetare och vårdvetare med teknisk insikt.

Uppfyller industrins och akademins krav
Sektionen för datavetenskap och kommunikation, eller School of Computing som man föredrar att kalla sig för att betona det internationella fokuset, har ansvar för en del av verksamheten inom området teknik som bedrivs vid BTH. Detta innefattar såväl forskning som utbildning främst inom områdena programvaruteknik, datavetenskap, säkerhetsteknik, spelprogrammering och arbetsteknik.
Sektionschef Conny Johansson förklarar att allt man gör inom sektionen har en stark koppling till näringslivet. Ofta samverkar sektionen med lokala aktörer, vilket understryker BTH:s allmänna vision om att vara en central del av Blekingeregionens utveckling.
– Vi ska uppfylla både industrins och akademins krav både vad gäller utbildning och forskning. När det gäller forskning ser vi resultat framförallt genom att de lösningar vi är med och tar fram tillämpas, samt att vi får mer medel för vidare forskning. Gällande utbildning så står det klart att våra studenter är eftertraktade på arbetsmarknaden, de besitter de kunskaper som behövs mest och är redan från början väl insatta i industriella processer.

Samarbetar med näringslivet – ett steg längre
Projekt på BTH och sektionen för data och kommunikation bygger ofta på verklighetsanknutna problem som ska lösas.
– Det vi gör här är näst intill unikt, menar Conny Johansson. Vi tar ett steg längre genom att vi inte enbart kommer med en lösning, utan även implementerar och utvärderar den.
Det finns många lyckade exempel, bl.a. så bedriver sektionen ett forskningsprojekt som handlar om effekt och distribution av fjärrvärme ut till konsumenter.
– Det är givetvis dyrare att distribuera energi under den tid på dygnet som den används mest, vi har därför tagit fram en lösning som innebär att man kan fördela energitillförseln mer jämnt över dygnet och på så vis spara stora resurser.

Forskar för framtiden
Sektionen för data och kommunikation är en relativt liten enhet med enorm kompetens. Här verkar ca 130 anställda från över 20 länder inom både utbildning och forskning. Forskningen är framförallt uppbyggd kring fyra labbmiljöer: Distributed and Intelligent Systems Laboratory (DISL), Software Engineering Research Laboratory (SERL), Game Systems and Interaction research Laboratory (GSIL) och Communication and Computer Systems Laboratory (CCS-Lab).
– Vi samverkar med alla de stora aktörerna i vår region. Vi är även en viktig samarbetspartner för nationella organisationer och myndigheter. Vi har bl.a. ett väletablerat samarbete med Banverket där vi arbetar för att optimera framtidens tågtrafik och finna lösningar på problem vid förseningar. Samarbetet startade för flera år sedan och vi har precis påbörjat ett fortsättningsprojekt som det redan nu råder höga förväntningar kring, säger Conny Johansson som avslutning.