Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

SEA-U : ”Vår framtid finns i havet!”

SEA-U Marint Kunskapscenter i Malmö har en viktig uppgift i att driva pedagogisk utveckling utifrån värden som hållbarhet, etik, integration, medmänsklighet, miljö och natur. Affärsidén är unik och baseras på människans möte med havet och alla erfarenheter som föds ur detta möte. Den pedagogiska verksamheten kompletteras med skarpa forskningsprojekt inom Bluetech och skapandet av rika upplevelser, bl.a. för att stärka regionens turistnäring men också för att överbrygga kunskapsavståndet mellan människa och hav.

Malmö Stad har anförtrott SEA-U uppgiften att driva och utveckla ett marint kunskapscenter där pedagogik, forskning samt turism- och upplevelseverksamhet samlas under samma paraply. SEA-U är en ekonomisk förening och verksamheten etablerades 2004 av Peder Hansson och Michael Palmgren. Syfte var då som nu att skapa större tillgänglighet av havet som resurs för lärande, utveckling och rekreation. Dessutom integreras ett utvecklat hälsoperspektiv genom hela verksamheten.

Starkt hälsoperspektiv
Människor mår bra av att vara utomhus. Havet bjuder på enorma möjligheter för utveckling av lärprocesser som främjar både hälsa och inlärning. Tillsammans med Malmö Stad, Malmö högskola, Region Skåne och Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU) vid Linköpings universitet ser SEA-U Skåne som pilotlän för utveckling av utomhuspedagogik i Sverige.
– Utomhuspedagogik är läran om hållbar utveckling i praktiken, konstaterar Michael Palmgren. Vi är unika i hela Europa med vårt koncept som grundas på utomhuspedagogik i marina miljöer. Vi har för avsikt utvecklas som en internationell plattform för marinpedagogik och siktar på att vara med och etablera fler marina kunskapscenter på olika platser världen över inom de närmaste åren. Målet är att vi sammanlagt ska vara 20 center år 2020.

Planeten Havet är till för alla
Palmgren benämner planeten Havet som en viktig del av människans utveckling. Dessvärre saknar många skolor idag den kunskap som behövs för att kunna använda havet som resurs. Här kan SEA-U hjälpa till och brygga över både kunskapsluckor och brist på material och utrustning.
– Vi vänder oss till alla, oavsett intresse och bakgrund. Därför har vi kurser och aktiviteter som passar alla åldrar, inom utbildningsområdet täcker vi in alla åldersklasser från förskola till vuxenutbildning inklusive särskoleklasser. Under sommaren har vi en publik verksamhet anpassad för en stor målgrupp med utrustning som passar två-åringar och uppåt.
Nuvarande verksamhet tar emot ca 5000 skolelever årligen, inklusive gymnasieelever och universitetsstuderande. Om sommaren gästas SEA-U av ca 25 000 upptäckslystna besökare i alla åldrar. Ambitionen är att man i framtiden och med medel från regionen ska kunna utveckla verksamheten ytterligare för att ta emot ännu fler. En annan nisch är att SEA-U har anpassat verksamheten så att den verkligen riktar sig till alla.
– Vi har tagit hand om ca 6000 besökare med funktionshinder sedan starten 2004. Havet är ett fantastiskt element som tillåter jämlikhet och främjar kamratskap. Vi har stora planer på att utveckla nya modeller för att kunna ta emot personer med funktionsnedsättning i arbete. Det kan exempelvis röra sig om strandbevakning eller restaurering, det viktiga är att det är ett meningsfullt arbete som ger kunskap och glädje.

Vill öka intresset för naturvetenskap
Det råder ingen tvekan om att SEA-U har en betydande roll inom lärande för hållbar utveckling och marinpedagogisk verksamhet i regionen och över hela Sverige.
– Vi vill gärna bidra till att stimulera intresset för naturvetenskap i skolorna, det allra viktigaste är att man börjar tidigt – redan i förskolan, fortsätter Michael Palmgren.
För att öka intresset bland barn och unga tar man hjälp av dramapedagoger som har skapat Kunskapsteatern, där kunskap om havet förmedlas på ett kreativt sätt. SEA-U har också skapat en barnbok som kommer ut inom kort med titeln Vem vill leka med räkan Rut?.
Det handlar om att man i undervisningen måste jobba fram nya pedagogiska verktyg och modeller, precis som SEA-U nu gör inom marinpedagogik. Att själv vara delaktig, känna, lukta och uppleva ger en djupare förståelse för komplexa resonemang. Precis som Claude Lévi-Strauss sa: ”En vetenskapsman är inte en person som ger de rätta svaren utan en person som ställer de rätta frågorna”. Detta möjliggörs och förstärks med SEA-U:s modell för lärande.

Forskning som höjer regionens marina kunskap
Region Skåne stödjer SEA-U i syfte att höja den marina kunskapen i regionen. Därför bedriver SEA-U egen forskning inom området Bluetech, dvs. havet som utgångspunkt för skapandet av nya verksamheter och tekniker.
– Jag skulle vilja säga att Bluetech är framtiden. Det finns oerhört stora möjligheter att utveckla nya näringar ur havet, men det krävs kunskap. Vi samarbetar med högskolor och universitet för att bygga upp forskningen, förutom den marina utomhuspedagogiken har vi egna musselodlingar som vi också studerar. Det finns planer på mycket mer, säger Michael Palmgren lite hemlighetsfullt som avslutning.