Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

SHV först i Norden med forskarutbildning inom turism

Institutionen för samhällsvetenskap (SHV) vid Mittuniversitetet var först i Sverige med att introducera turism som högre utbildning. SHV är även unika i Norden med sin forskarutbildning inom ämnet. SHV står också för en betydande del av Mittuniversitetets nätbaserade utbildningsutbud, över hälften av institutionens studenter läser på distans.

SHV:s verksamhet är fördelad på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Med drygt 2000 helårsstudenter är institutionen en av Mittuniversitets största, med ett brett utbildningsutbud som täcker in de främsta samhällsvetenskapliga disciplinerna. Institutionen är indelad i de sex avdelningarna sociologi, psykologi, turismvetenskap/kulturgeografi, företagsekonomi och nationalekonomi, rättsvetenskap samt statsvetenskap.
– Vi har sett en enorm ökning i antalet sökande de senaste åren. En utav de främsta anledningarna är bredden, vi erbjuder i stort sett allt inom samhällsvetenskap här. Dessutom är vi starka leverantörer av nätkurser, över 50 procent av våra studenter går distansutbildningar. Vi är även stora inom sommaruniversitetet, berättar prefekt Susanna Öhman.

Utbildning med bredd
SHV erbjuder grundutbildning med flera olika inriktningar, bl.a. mot ekonomi och psykologi. På masternivå finns både nationella och internationella program, och man bedriver även nära samverkan med andra universitet och institutioner.
Vid SHV finns även ett antal unika utbildningar som exempelvis risk- och krishanteringsprogrammet. I dagsläget är Mittuniversitetet landets enda aktör som erbjuder programmet. Studierna ger en bred kunskapsbas för vidare studier, forskning eller arbete inom företag och myndigheter som fokuserar på säkerhet, riskanalyser, konflikthantering eller riskkommunikation.
Även turismutbildningen vid SHV är unik, inte minst med tanke på att man var först i Sverige med den här typen av högre utbildning. Här finns bl.a. forskningsinstitutet ETOUR, där mycket av verksamheten är kopplad direkt till näringslivet. SHV är nu även först ut i Norden med att kunna erbjuda forskarutbildning inom turismområdet.

Ett av Sveriges mest personliga universitet
Mittuniversitetet värnar om sitt goda rykte som ett av Sveriges främsta och mest personliga universitet. Eftersom verksamheten är fördelad på mindre campus råder en unik närhet och samverkan mellan studenter, lärare och annan personal. SHV har omkring 120 anställda, jämnt fördelade på grundutbildning och forskning.
Vid institutionen bedrivs utbildning på forskarnivå i företagsekonomi, psykologi, sociologi, statsvetenskap och turismvetenskap. Utbildningsutbudet uppdateras kontinuerligt för att möta marknadens efterfrågan, ofta i nära samverkan med näringslivet. SHV och Mittuniversitetet strävar efter att vara förstahandsvalet bland Sveriges studenter, och tack vare bredd, närhet och ett rikt utbud av nätkurser har man lyckats mycket bra.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind