Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

SLU beredda på internationalisering och ökad ruralisering

Utbildning och forskning inom landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation förenas inom Institutionen för stad och land (SOL) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Framtiden kan innebära en ruralisering, och då står SLU:s studenter väl rustade för framtidens nya utmaningar.

Under senare år har intresset ökat för både agronomutbildningen med inriktning mot landsbygdsutveckling och landskapsarkitektursutbildningen.
– Den samhälleliga utvecklingen med ökat fokus på klimat- och miljöfrågor har stärkt utbildningarnas status, och de facto är att de i många avseenden numera kan liknas vid läkarutbildningar och veterinärutbildningar avseende popularitet, menar Tuula Eriksson, ansvarig för Avdelningen för Landskapsarkitektur.
Tuula förklarar att utbildningarnas innehåll är uppbyggt efter samhällets efterfrågan, där det nya intresset för de gröna frågorna spelar en nyckelroll. De gröna rummen är viktigare än någonsin, och det gäller på global skala.
– Vi kommer framöver att arbeta mycket mer med internationalisering. Vi har samarbeten med sju utländska universitet. Framöver hoppas vi på ett ökat samarbete med både student- och lärarutbyten, upplyser Tuula Eriksson.

Bra miljöer för människor
Landskapsarkitekturutbildningen är på fem år och hela programmet är utformat i nära samspel med näringslivet, berättar Kerstin Nording, programstudierektor. Vårt område berör många branscher och vi verkar även på olika nivåer, från samhällsplanering till konstruktion. Landskapsarkitektens uppgift är i synnerhet att skapa bra, sunda miljöer för människor att leva och växa i.
Skapandet av bra, hållbara miljöer börjar redan på planeringsnivå, och omfattar framförallt mer än att uppföra vackra hus. SLU:s studenter har en stor utmaning framför sig i skapandet av morgondagens hållbara miljöer, men med rätt färdigheter finns alla möjligheter att lyckas.

Ökad ruralisering kan bli verklighet
Vid avdelningen för landsbygdsutveckling forskar man om processer som bidrar till hållbar utveckling. Emil Sandström är avdelningschef för landsbygdsutveckling, där man bedriver både utbildning och forskning.
– Våra utbildningar är tvärvetenskapliga i sin karaktär och berör samband mellan naturresursnyttjande och samhällsförändringar i lokala och globala sammanhang, förklarar Emil. Världens landsbygder står inför stora utmaningar när det gäller hållbarhet och försörjning. Samtidigt är det en omfattande fält med stora möjligheter, i framtiden kanske vi kommer att se en ökad ruralisering till följd av klimat och miljöförändringar.
Agronomprogrammet i landsbygdstutveckling är på 4,5 år och studenterna tar ett steg in i verkligheten redan från dag ett. Genom verksamhetsförlagd utbildning och olika projekt får studenterna en stark förankring, vilket naturligtvis underlättar då man ska vidare i livet och söka arbete. Vi har också ett internationellt mastersprogram i landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning som attraherar studenter från hela världen.
– Vi eftersträvar att våra studenter ska stå väl rustade efter examen, det är därför viktigt att vi förser dem med de rätta verktygen. Här tycker jag våra utbildningar unika, konstaterar Emil Sandström som avslutning.