Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

SLU kartlägger kungsörnens revir i områden som är attraktiva för vindkraft

Vindkraftprojekteringen har rönt stora framgångar i norra Sverige tack vare tillgång till större arealer orörd mark med goda vindlägen, dessutom ligger dessa områden ofta långt ifrån bebyggda trakter så vindparken riskerar inte att störa närboende. Dock finns det andra intressen som kan hamna i konflikt med vindkraftsexploatering, ett av dem är påverkan på kungsörnens naturliga revir. Forskarna FD Tim Hipkiss och Professor Birger Hörnfeldt vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) kartlägger kungsörnens revir i anslutning till områden som är intressanta för vindkraft och studerar den potentiella effekt som vindkraftsbyggnation kan få för örnens liv och fortsatta förekomst och livsvillkor i specifika områden.

Kungsörnen trivs ofta i områden som särskilt lämpar sig för vindkraftsbyggnation. Eftersom örnen liksom vinkraften behöver stora arealer och tillgång till bra vindlägen kan intressen gällande vindkraftsexploatering respektive bevarandet av biologisk mångfald hamna i konflikt i vissa områden.

Objektiv kunskapsgenerering
SLU och Institutionen för vilt, fisk och miljö arbetar objektivt för att kartlägga örnarnas revir i områden som samtidigt är attraktiva för vindkraft i projektet Effekter av vindkraftsexploatering på kungsörnens biotopval och häckningsframgång.
– Vi tar fram ett opartiskt underlag för beslutsfattare baserat på våra undersökningar av örnens revir och utveckling, förklarar Tim Hipkiss, projektledare.
Projektet finanserias av Energimyndigheten och vindkraftsindustrin, representerade av Vattenfall och Statkraft, och bygger på samarbete med organisationen Kungsörn Sverige.
– Tack vare kontakten med Kungsörn Sverige kan projektet genomföras. Vi skulle inte haft den möjligheten annars, vi behöver deras kunskap om örnarnas revir bland annat. Dessutom innebär kontakten med intressenter från energibranschen samt ideella sektorn att vi får en större tyngd i projektet, vi kan därmed bidra med värdefull kunskap som alla parter är intresserade av och behöver, fortsätter Hipkiss.

Anlitade experter från USA
SLU har länge varit framstående med den här typen av fältbaserad forskning.
– Vi har försett ett stort antal örnar med gps-sändare som sitter som små ryggsäckar på örnen. Vi fick hjälp av experter från USA när vi fångade in örnarna och monterade på sändarna. Vi har för avsikt att följa kungsörnen både före och efter att vindparker byggts för att se om deras rörelsemönster förändras med tiden, berättar Birger Hörnfeldt.
Ganska snart upptäckte man att den initiala projekttiden var alltför kort för ett projekt av den här omfattningen. Därför är det löpnade samarbetet med vindkraftsindustrin och Kungsörn Sverige så viktigt.
– Vi kommer att arbeta för att få fortsätta studierna även efter den initiala projekttiden. Den här typen av projekt är viktiga både för framtida vindkraftsbyggnation och bevarandet av biologisk mångfald i Sverige, konstaterar Hörnfeldt som avslutning.