Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

SLU markerar stark framtidstro för svensk animalieproduktion

I vår invigs Europas modernaste anläggning för forskning och undervisning på mjölkkor, svin och fågel, Nationellt forskningscentrum för lantbrukets djur – Lövsta, Uppsala. Det är Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH-fakulteten) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som genomför en av de största investeringarna, totalt omfattande ca 350 miljoner kronor, som gjorts inom svensk djurhållning. Satsningen understryker den starka framtidstro som SLU har för svensk animalieproduktion.

Grunden för den verksamhet som idag utgör Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU lades redan i slutet av 1700-talet då Carl von Linnés lärjunge Peter Hernquist etablerade Sveriges första veterinärutbildning i Skara. Idag ansvarar fakulteten för all akademisk forskning och högre utbildning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid institutioner som finns i Uppsala och Skara. Sammanlagt handlar det om ca 1000 studenter på grund och avancerad nivå samt omkring 200 forskarstuderande. Utbildningarna för veterinärer och djursjukskötare har länge varit bland de mest eftertraktade över hela landet.

Möjliggör studier av hela produktionskedjan
Genom att skapa ett nationellt forskningscentrum för lantbrukets djur i Lövsta, ca en mil sydost om Uppsala centrum, markerar SLU en stark framtidstro för svensk animalieproduktion. Centret möjliggör heltäckande studier genom hela produktionskedjan – från foderproduktion och uppfödning till god djurhållning och slutligen till produktion av högkvalitativa styckdetaljer.
– Anläggningen vid Lövsta är ett nationellt forskningscentrum, men kommer även att attrahera forskare från andra delar av världen. Internationell samverkan är viktigt för att vi ska kunna vidga centrets kunskapsområden och kunna bygga projekt som gynnar god djurhållning i större skala, säger Kerstin Svennersten Sjaunja, dekanus vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.
Anläggningen kommer att invigas formellt nu i vår, men fakulteten har successivt flyttat in sin verksamhet i de splitternya lokalerna. Här finns allt som behövs för att kunna bedriva storskaliga studier på nöt, svin och fågel, provberedning samt eget slakteri som knyter ihop produktionskedjan. Det ges unika möjligheter att studera produktionen från DNA-nivå till en färdig styckningsdetalj. Styckdetaljerna vidareförädlas på plats och levereras därefter till butiker och restauranger i närområdet.

Hållbarhet i alla led
I byggnationen av Nationellt forskningscentrum för lantbrukets djur har man tänkt hållbarhet i alla led. Centret är självförsörjande på energi tack vare den intilliggande biogasanläggningen där gödsel från djuren och gräs från vallarna rötas och blir till biogas. Den energi som inte förbrukas på plats kan i framtiden komma att levereras till närliggande bostadsområden. Hållbarheten speglas också i djurhållningen. Med alla processer inklusive foderproduktion och slakteri på ett och samma ställe minimeras transporter.

Uppmuntrar samverkan genom nätverk
Livestock Extension And Research Network (LEARN) är en mötesplats för specialister, forskare, näringsliv, organisationer och myndigheter som fokuserar på lantbrukets djur. Verksamheten omfattar bl.a. workshops, konferenser och utbildning inom de sex kategorierna mjölkko, nöt- och lammkött, gris, fjäderfä, foder och veterinärmedicin. Nätverket har bildats med samverkan i fokus med deltagare från akademi, näringsliv och myndigheter.
– Genom LEARN erbjuds utökade möjligheter till samverkan mellan akademi och näringsliv. Det kan vara samarbeten som på sikt genererar nya innovationer inom animalieproduktion och kan därmed också bidra till att stärka landsbygdsutvecklingen, berättar Kerstin Svennersten Sjaunja.
Inom fakulteten finns redan en rad väletablerade samarbeten mellan forskare och industriella aktörer. Ett exempel är universitetslektor Karin Östenssons projekt kring differentierad cellräkning i mjölk för att bidra till bättre ekonomi hos mjölkproducenter, men forskningssamarbeten med näringslivet finns inom de flesta av VH-fakultetens kompetensområden avseende lantbrukets djur.