Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

SLU säkrar underlag för framtidens hållbara livsmedelsproduktion

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) driver den svenska utvecklingen inom området säkra livsmedel. Här finns landets största koncentration av forskning inom ämnet, och i kombination med högaktuell utbildning på grund- och avancerad nivå säkrar SLU framtidens kompetensbehov för en fortsatt hållbar livsmedelsproduktion.

Djurhälsa, livsmedelssäkerhet och miljöhälsa är huvudfokus för Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF). Institutionen ansvarar för ca en tredjedel av grundutbildningen i veterinärprogrammet, och håller även kurser för agronom- och bioteknologistudenter.

Säkra livsmedel
Institutionens forskning bedrivs inom följande huvudområden: Infektionsbiologi, livsmedelssäkerhet, risksubstanser, läkemedel och miljö samt sjukdomars orsak, utveckling och kontroll.
– Vi kartlägger trender och bearbetar problem i ett långsiktigt perspektiv, förklarar professor Leif Norrgren, som är prefekt för institutionen. Vi bearbetar viktiga globala frågor för framtiden, inte minst när det gäller hållbar livsmedelsproduktion.
Framtidens livsmedelsproduktion ska vara ekonomiskt och miljömässigt hållbar och dessutom resultera i säkra och högkvalitativa produkter. Inom SLU och BVF finns forskargrupper som arbetar med ekologiska produktionsmetoder, där man analyserar fördelar och nackdelar. Vi arbetar även med riskanalys av livsmedelsburna faror och speciellt faroidentifiering av hormonstörande ämnen som kontaminerar livsmedel i form av bekämpningsmedel och andra miljöföroreningar
– Säker livsmedelsproduktion förutsätter hög kvalitet på fodret, god djurhållning och kontroll över djurens sjukdomar. Vi forskar i hur man kan säkerställa hela kedjan från producent till konsument.

Koll på nya sjukdomar
Det dyker hela tiden upp nya sjukdomar, nya mikroorganismer som genererar nya åkommor. Klimatförändringarna förväntas dessutom bidra till att nya sjukdomar och smittspridningsvägar etableras. Ett annat viktigt problem är att en stor del av de nya infektioner som upptäcks hos människa har sitt ursprung från djuren. Influensa, salmonella, och toxoplasma är sådana exempel. Det är mot denna högaktuella bakgrund som BVF driver delar av sin forskning.
Några av landets främsta experter inom området livsmedelssäkerhet finns vid SLU och BVF, men vi har även grupper som arbetar med sjukdomar hos sällskapsdjur och häst. Djurens välfärd är viktig och därför är det vår skyldighet att skydda dem från sjukdomar som går att förebygga eller bota. Här arbetar vi bl.a. med benskador och dopningsfrågor hos häst, berättar Leif Norrgren vidare.

Globalt perspektiv
BVF bedriver även forskningsprojekt med internationellt perspektiv. Institutionen har forskare i flera afrikanska länder, där man undersöker såväl svinpest som vattenfrågor. Även på hemmaplan behandlas viktiga aspekter kring vattnets kvalitet och hur denna påverkar de djur som lever i vattnet. I exempelvis Östersjön finns oerhört mycket att göra för att reparera gamla miljösynder som dessutom nu ersätts med nya.
– Många av de kemikalier som används i dagens samhälle är lömska, de kan lagras i kroppen över tid och verkar i en del fall som hormoner. Skador blir därför inte påtagliga direkt, utan det kan gå lång tid innan problemen upptäcks. Också här är vår forskning viktig, och vi är övertygade om att samhället kommer att ha ett fortsatt starkt intresse för våra ansvarsområden, säger Leif Norrgren som avslutning.