Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

SLU satsar på jämställdhet i skogsinriktade utbildningar

Fakulteten för skogsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är centrum för högre utbildning och forskning inom skogssektorn i Sverige. Med stark anknytning till industrin svarar fakulteten för utbildning som tryggar framtidens arbetskraft inom skogen, samt bidrar med livsviktig forskning som är grundläggande för att den skogliga sektorn ska kunna utvecklas och frodas i vårt land. För att i det långa loppet kunna utveckla skogsnäringen till dess fulla potential krävs mångfald – det handlar dels om mångfald av innovationer och ny forskning, men även om en jämnare könsfördelning i skogliga yrken som exempelvis jägmästare och skogsmästare.

Landets enda utbildningar för jägmästare och skogsmästare ligger inom fakulteten för skogsvetenskap. SLU satsar på att skapa ökade möjligheter för jämställdhet i skogen, och har därför tillsatt nya tjänster bl.a. för lika villkorsutveckling och jämställdhetsarbete.

Lika villkorsutveckling – ökad jämställdhet i skolan
Mångfald är berikande för alla typer av verksamheter. Olika erfarenheter, personligheter och kunskaper bidrar till ett större perspektiv på problemställningar och idéer vilket i sin tur starkt bidrar till utveckling inom vilken bransch som helst, och då inte minst inom skogsindustrin som är en av de mest påtagliga mansdominerade näringarna i Sverige.
Sara Karlsson, sociolog och genusvetare, driver arbetet med lika villkorsutveckling både internt inom fakulteten och inom ramarna för ett nationellt projekt fastställt av regeringen. I april 2011 lanserades landsbygdsminister Eskil Erlandssons strategi Konkurrenskraft kräver jämställdhet, ett projekt som SLU tilldelats tre olika delar av. Sara Karlsson ansvarar för den del som omfattar utbildning och jämställdhet bland lärare, från högstadiet till högskolenivå.
– I samverkan med Linnéuniversitetet, Jällagymnasiet i Uppsala och Naturbruksskolornas förening driver vi projektet, som handlar om att samordna utbildning i jämställdhet för samtliga lärare inom den skogliga sektorn. Vi formger innehållet i utbildningen just nu, Tanken är att den ska vara nätbaserad, detta som komplement till de andra insatser som parallellt görs på området.
Målet med insatsen är att all personal vid de skogliga utbildningar, samt de personer som studenterna kommer i kontakt med vid exkursioner, ska ha kunskap om jämställdhet. SLU har två andra projekt inom ramen för strategin, där det ena omfattar införandet av ett skogligt basår i Värnamo för att öka andelen kvinnliga sökande till utbildningen för skogsmästare och det andra syftar till att på forskarnivå ta fram kunskap och åtgärdsförslag för att skapa jämställdhet inom skogsnäringen som helhet.

Ökad jämställdhet med könsneutrala val
Skogliga yrken är manligt kodade och endast en liten del (12%) av antalet undervisningstimmar inom Fakulteten för skogsvetenskap vid SLU görs av kvinnliga lärare. Projektet ”Att relaskopera jägmästar- och skogsmästarutbildningen ur ett genusperspektiv” är därför en direkt åtgärd för att åstadkomma utveckling och förändring mot ökad jämställdhet.
Projektet leds av Kim Wickman som är lektor i Pedagogik med genuskompetens. Syftet är att skapa metoder som minskar andelen könsbundna val till och inom jägmästar- och skogsmästarutbildningen genom att involvera studenter och lärare i en deltagande inventering av ämnen och pedagogiska metoder i utbildningen som är behäftade med normativa föreställningar om kön, undersöka på vilka sätt som detta påverkar studenterna i valet av studieinriktning och föreslå och initiera förändringar.

– Lärare och studenter kommer tillsammans att undersöka (relaskopera) interaktionen studenter emellan liksom mellan lärare och studenter. Ambitionen är att genusperspektivet skall bli ”standard” i samband med planering, uppföljning och utvärdering av utbildningsprogrammen, förklarar Kim Wickman.
Flera studier visar att könsneutrala arbetsmiljöer främjar tillväxt i företag. Det råder bättre arbetsklimat med genomgripande högre trivsel. Detta vill man inom SLU föra vidare även till skogsbrukssektorn.