Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

SLUs forskare driver projekt som stärker skogsnäringen

Umeå Plant Science Center (UPSC) består av institutioner från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Umeå universitet som forskar om växters tillväxt och utveckling. Centret är uppbyggt kring olika teknikplattformar med kompetens inom allt från mikroskopi till avancerade kemisk-analytiska tekniker. Inom centret bedrivs grundforskning som är avgörande för utvecklingen av framtidens bioteknologiska lösningar. Forskningen tillämpas sedan i projekt för att stärka den svenska skogsnäringen.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid SLU är en del av UPSC, med starka teknikplattformar inom metabolomik och proteomik. Institutionen bedriver grund- och avancerad utbildning som fristående kurser inom jägmästarprogrammet samt ett masterprogram inom växt- och skogsbioteknik. Forskarutbildning bedrivs inom biologi med speciell inriktning mot växt- och ekofysiologi, växtmolekylärbiologi och skogsgenetik.

Berzeliicenter för grundforskning
Inom UPSC har man byggt upp ett av landets fyra Berzeliicenter, det här med inriktning mot grundforskning inom skogsbioteknik i nära samverkan med näringslivet. Det tioåriga forskningsprojektet finansieras till 50 procent av VINNOVA och Vetenskapsrådet, resterande del finansieras av universiteten och näringslivet.
Fem industripartners har varit med sedan centret etablerades; Sveaskog, Holmen skog, Bergvik skog, Stora Enso och SweTree Technologies. Med en tydlig målsättning att bedriva excellent forskning med tillämpning i skarpa projekt driver SLU utvecklingen inom centret tillsammans med kollegor från Umeå universitet.
– Vårt uppdrag från SLUs sida handlar framförallt om att undersöka funktioner hos de gener som kontrollerar viktiga processer i skogen. Trädrötters näringsupptag, tillväxt, vedbildning, virkets egenskaper och vedkemi är exempel på faktorer som vi studerar, berättar Ove Nilsson, som är föreståndare för Berzeliicentret.

Den traditionella massafabriken utvecklas till bioraffinaderi
Skogsnäringen behöver utvecklas. En utav de viktigaste uppgifterna är att hitta andra användningsområden så att skogsråvara kan användas för framställning av fler produktkategorier. Som ett svar på detta har bioraffinaderier börjat växa fram lite varstans i Europa. I Örnsköldsvik finns Sveriges första och enda fullskaliga bioraffinaderi, Processum. Inom UPSC undersöks möjligheter för att få ut mer av varje stam. Inom Berzeliicentret vill man ta fram metoder för att skynda på tillväxten i skogen.
– På flera ställen i Sverige har man planterat genmodifierade träd för att undersöka den potentiella tillväxten. Det är en direkt tillämpning av vår kunskap, konstaterar Ove Nilsson.

Världens största genomprojekt
Granen är Sveriges viktigaste växt, både ekologiskt och ekonomiskt. SLU och UPSC har fått i uppgift att driva världens största genomprojekt med fokus på granens arvsmassa, som är sju gånger större än människans.
Under de kommande två åren kommer forskare vid UPSC att kartlägga granens arvsmassa, för att skapa kunskapsunderlag som i framtiden kan tillämpas för optimering av granens tillväxt. Forskare från Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan inom projektet Science for Life bidrar med specialistkunskaper inom DNA-analys.

Tillbaka till rötterna – grundforskning krävs för framtida utveckling
Karin Ljung verkar inom SLU-delen av UPSC och arbetar med växters tillväxt och utveckling, framförallt vad som styr bildningen av rötter hos växter och hur rotutvecklingen koordineras med utvecklingen av resten av växten.
– Rotutvecklingen är helt avgörande för hur växten kan ta upp näring och vatten ur marken. Växter är starkt påverkade av sin omgivande miljö, och beroende på var de kan få tillgång till vatten och näring så utvecklas rötterna därefter. Det behövs grundforskning inom området för att förstå vad det är som styr rotutvecklingen och därefter kunna påverka den så att växterna bättre kan ta upp näring även ur fattiga jordar. Samtidigt vill vi kunna göra växterna mer tåliga för yttre påfrestningar, förklarar Karin Ljung.
Kunskaper som kommer fram via grundforskning kan appliceras på alla typer av grödor och trädslag för att optimera tillväxten, exempelvis inom trädförädling för vidare tillämpning i det moderna bioraffinaderiet.