Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Socialt arbete stärker socionomutbildningen i Linköping

Nya satsningar på vass kompetens inom socialt arbete stärker socionomutbildningen i Linköping

Avdelningen för socialt arbete bildades den 1 juli 2010 vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier i främsta syfte att stärka socionomutbildningen vid Linköpings universitet. Inom universitetet pågår nu en rejäl omorganisering där man satsar på att bygga ut socialt arbete och höja socionomutbildningens kvalitet, stora nyrekryteringar sker inom ämnet.

Maria Wolmesjö, som ansvarar för Avdelningen för socialt arbete inom ISV, berättar att man inom Linköpings universitet nu satsar på en utbyggnad av socialt arbete och därmed förstärker socionomutbildningen.
– Vi kommer att satsa mycket på att fördjupa vår kompetens i ämnet, som ett led i detta har vi rekryterat två professorer och fem lektorer. Vi har även utlyst nio doktorandtjänster.

Behov av högre utbildning
Professor Tapio Salonen har gjort en utredning och kartlagt landets många socionomutbildningar.
– Baserat på Salonens arbete ser vi att det finns många grundläggande utbildningar att välja på, men när det gäller avancerad nivå, dvs. masters- och forskarutbildningar, är urvalet begränsat, berättar Maria Wolmesjö. Vi kommer därför att satsa på kompetens på högre nivå och erbjuda den här typen av utbildningar i större utsträckning.

Starka samverkansgrunder viktiga
Avdelningen för socialt arbete har för avsikt att i framtiden kunna ta in doktorander som kombinerar aktiv tjänst med forskning. Då stärks banden med verksamhetsföreträdare, dvs. Socialtjänsten och andra myndigheter som arbetar med sociala aspekter som exempelvis äldre- och handikappsomsorg, missbruksvård och rehabilitering.
– Det finns stora möjligheter för den som väljer att utbilda sig till socionom, eftersom socionomutbildningen är en generalistutbildning i grunden.
Yrkesrollen är aldrig densamma inom de olika intresseområdena, en socionom som arbetar som utredare på Försäkringskassan har samma generalistkunskaper som en som arbetar med missbruksvård, men arbetsuppgifterna och erfarenheterna är mycket annorlunda.
– Socionomutbildningen är något för den som söker en varierande roll med stark samhällelig förankring. Att göra nytta, och göra skillnad, är ledord för socionomen. Vi ser nu med spänning fram emot den nya socionomutbildningen här vid Linköpings universitet, avslutar Maria Wolmesjö.