Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

Södra – ”Gröna investeringar ger bästa ekonomiska lönsamhet”

Södra Skogsägarna ekonomisk förening, eller kort och gott Södra, har tillsammans med sina medlemmar en nyckelroll när det gäller hållbar utveckling inom det svenska skogsbruket. Södra gick tidigt in i rollen som föregångare inom hållbart nyttjande av skogen som resurs. Södra var för ca 20 år sedan först i världen med klorfri massaproduktion i samtliga anläggningar. Idag har klorfri produktion blivit en självklarhet, Södra satte tidigt en hållbar standard som hela branschen kunde ta till sig.

Södra kännetecknas över lag av en kraftig utveckling, inte minst under de senaste 10–20 åren. Det har varit en lång och spännande resa, med nya upptäckter på vägen.
– För ca tio år sedan började Södra investera mer i att energieffektivisera sina produktionsprocesser. Inom kemisk massaproduktion är det grovt räknat så att hälften av energin i massaveden följer med i produkten, massan, och hälften frigörs i samband med produktionen, berättar informationsdirektör Per Braconier.
Södra har byggt ut sina fjärrvärmeleveranser och är idag landets största enskilda leverantör av biobränslegenererad el med en produktion på ca 1,8 TWh/år. Motsvarande siffra för Södras leveranser av fasta biobränslen är 4,3 TWh/år.
– När det gäller fjärrvärme arbetar Södra för att utveckla samarbeten med fler kommuner inom tekniskt rimligt avstånd från massabruken, utöver de kommuner som redan i dag får fjärrvärme från Södra.

Hållbart nyttjande av skogen
Per berättar att en del av utvecklingsarbetet handlar om att effektivisera och hjälpa skogsägarna att på ett hållbart sätt öka avkastningen från skogens resurser. Ett exempel är att massabruket Södra Cell Värö i fjol blev världens första helt fossilfria anläggning.
– Efter ett investeringsprogram på cirka 1,7 miljarder kronor totalt, nåddes det målet.
Per menar att det idag är lönsamt att satsa på gröna lösningar, och att Södra gör investeringar för att skapa ekonomisk lönsamhet. Idag går miljömässiga lösningar hand i hand med ekonomiska fördelar, vilket också ligger helt i linje med Södras vision om det hållbara skogsbruket. Generellt inom Södra så planteras det två nya träd för varje träd som avverkas.

Nya användningsområden för massa
Södras 51.000 medlemmar står för över hälften av den privatägda skogen i södra Sverige, de äger också en omfattande skogsindustrikoncern med stort nationellt och internationellt inflytande.
Koncernen har fyra affärsområden som benämns som Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Inom samtliga arbetar man aktivt för att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom ett hållbart perspektiv på skogen som resurs. Södra har således ett dubbelt uppdrag, dels ska man verka för ett hållbart nyttjande av skogens resurser, och dels ska man skapa lönsamhet för sina medlemmar.
– Skogsnäringen är den enskilt största basnäringen i Sverige om man ser till genererade exportintäkter. Vi har en lång tradition att förvalta, och samtidigt måste vi ständigt utvecklas för att fortsätta vara lönsamma. Därför undersöker vi alternativa användningsområden för massa, här finns flera intressanta exempel, berättar Per Braconier vidare.

Från textiler till komplexa konstruktioner
Cellulosafibrer har hög hållfasthet och är samtidigt mjuka och flexibla. De lämpar sig därför bra förädlade till textilfibrer. Kläder och andra textilprodukter som innehåller träfibrer har en särpräglad mjukhet och fin kvalitet, fibrerna har därför blivit en eftertraktad råvara på textilmarknaden.
– Vi undersöker även andra växande möjligheter för skogsindustrin som exempelvis stora träkonstruktioner. Till exempel så ska Södra bygga ett tenniscenter i Växjö, helt i trä.
Det finns flera stora fördelar med trä som konstruktionsmaterial, att det binder koldioxid är en klar miljöfördel. Trä är en förnybar resurs, det finns gott om råvara och den är relativt lättillgänglig. Andra fördelaktiga egenskaper är hög flexibilitet, hållfasthet och låg vikt.
– Vi vill främja ett ökat träbyggande, och samarbetar bland annat med Linnéuniversitetet och satsar mycket på egen utveckling inom Södra Innovation på att driva utvecklingen vidare. Vi tror på en ökad användning av trä som byggnadsmaterial i stora, komplexa konstruktioner, här finns fortfarande mycket att göra men jag vågar påstå att framtiden ser ljus ut, säger Per Braconier som avslutning.